Рамкова програма Е

                                 yes  график; 

                                 yes  конспекти;

                                 yes  практически задания.

График редовна сесия Рамкова програма Е 

Конспект по Борба с ерозията      Конспект по Горска таксация     Конспект по Горско законознание      Конспект по Горско почвознание   Конспект по Дендрология       Конспект по Дивечовъдство      Конспект по Защита на гората            Конспект по ЗИП Лесовъдство    Конспект по ЗИП Лов           Конспект по Лесоустройство      Конспект по Лов           Конспект по Ловно стопанство       Конспект по Механизация на горското стопанство        Конспект по Рибовъдство           Конспект по Чудж език по професията  Конспект по Здравословни и безопасни условия на труд     Конспект по Икономика       Конспект по Лесоползване   Конспект по Горски култури и селекция   Конспект по Ботаника

                                                 yes     държавен изпит:

национална изпитна програма: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/vocational/exam_programs/2008-2009/6230101-IIIst.pdf

 

Вашият коментар