Site message

ПЛАН-ПРИЕМ

Училищен план-прием след VII клас за учебната 2022/2023 г.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

В съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование ПГМСС „Никола  Златарски“, гр. Златарица обявява прием на една паралелка в VIII клас с две специалности – 26 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език с професии „Техник-растениевъд“ и „Техник-механизатор“ със срок на обучение 5 години.

Класирането ще се извърши на основание бал в низходящ ред.

Балообразуване: Към удвоения брой точки от Национално външно оценяване по български език и литература и математика се прибавят еднократно оценките, приравнени в точки, от биология и ЗО и география и икономика от свидетелството за основно образование (след 7. клас).

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 • една паралелка с две специалности
 • без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
 • 0,5 паралелка с професия – „Техник-растениевъд“ със специалност „Трайни насаждения“
 • 0,5 паралелка с професия – „Техник-механизатор“ със специалност „Механизация на горското стопанство“
 • срок на обучение – 5 години
 • БАЛООБРАЗУВАНЕТО ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИКА е сбор от:
 • удвоения брой точки от национално външно оценяване по български език и литература и математика
 • оценките /приравнени в точки/, от биология и ЗО и география и икономика, Свидетелството за основно образование след 7. клас.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в класирането
 • Копие от Свидетелство за основно образование след завършен 7 клас.
 • Копие от служебна бележка с оценките от национално външно оценяване

 

 При подаване на документите се представят оригиналните документи за сверяване.

     Записването на приетите ученици се извършва в ПГМСС „Никола Златарски“ с оригинала на Свидетелството за основно образование след завършен 7 клас.

      Училищната комисия по приема за ученици завършили основно образование ще работи от 08:00 – до 17:00 часа. 

Коментарите са затворени.