УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ- ФАЗА 1

На 06.03.2018година стартирахме обучението по  проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 с партньор Община Мизия- Домашен социален патронаж. Двадесет ученици от Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски“  ще провеждат 240 часа практически занятия и ще усвояват тънкостите на изучаваната професия  „Готвач“ под вещото наставничество на Ангел Ангелов- гл. готвач в Домашен социален патронаж. Наблюдаващ учител от Професионална гимназия по химични технологии е Нина Нинова.

Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между професионалното образование и обучение и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите професионално образование и обучение на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA