„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Професионална гимназия „Васил Левски“, гр. Мизия стартира участие в новия системен Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е подкрепен с близо 110 млн.лв от Европейския механизъм за реакция на кризата Ковид REACT.EU чрез ОП НОИР.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

Дейност 2 – обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС: тя ще се осъществява от включените в проекта училища като амбицията е до края на 2023г. да бъдат обучени 210 000 ученици. Обученията ще са кратки, 4-часови и ще включват теми, свързани с използването на Microsoft teams и други платформи за синхронно онлайн обучение. В тях могат да участват всички ученици от 1-ви до 12-ти клас, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС. Също така е предвидено в обученията да бъдат включени всички първокласници за учебните 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024г. Обученията ще се провеждат в малки групи средно от 5 ученици.

Дейност 3 – обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Предвижда се 20 000 педагогически специалисти да преминат такива обучения.

Дейност 4 – обучения на образователни медиатори и родители да придобиване на умения да работа в електронна среда: дейността включва провеждането на краткосрочни обучения от по 2 астрономически часа на образователни медиатори и родители за това как да подпомагат учениците при използването на онлайн платформи. Предвидено е 210 000 родители да преминат такова обучение.

Дейност 5 – подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда: проектът ще подкрепи допълнително синхронно обучение от разстояние на ученици от 1-ви до 12-ти клас, които по някаква причина не са успели да се включат при провеждане на ОРЕС в синхронни форми повече от 10 учебни дни. С тези ученици ще бъдат провеждани допълнителни онлайн обучения от 20 часа. Те ще бъдат провеждани в малки групи от 1 до 5 ученици.

Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

По Дейност  2  бяха обучени за използването на Microsoft teams и други платформи за синхронно онлайн обучение 35 ученици в 7 групи.