ПРОЕКТ „УСПЕХ“ 2013 – 2014 година

Клуб „Битови празници“ – К. Паунова /Комуникативни умения/
Клуб „Моят град – забележителности“ – Хр. Златева /Умение за самостоятелно учене и събиране на информация/
Ателие „Приказен свят“ – Н. Шишкова /Хуманитарни науки/
Клуб „Млад изследовател“ – П. Ангелова /Здравословен начин на живот/
Клуб „Празници и обичаи в България“ – Т. Темелкова
Клуб „Песни и танци на етносите“ – Ив. Гогова /Културни компетентности/
Клуб „Родолюбие“ – Д. Димитрова /Хуманитарни науки/