Математика

№ по ред Ядро на учебното съдържание Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1
Родителска среща 02.11.2016 12:45 училище 2
2
Свойства на степенуването Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител извън скоби и формулите за съкратено умнож 03.11.2016 15:45 училище 2
3
Пресмятане и опростяване на изрази, съдържащи степени. Разлагане на многочлени на множители чрез групиране и комбинирано използване на ра 07.11.2016 15:45 училище 2
4
Изобразяване на рационални числа върху числова ос. Противоположни числа. Абсолютна стойноста стойност. Тъждествено преобразуване на 08.11.2016 15:45 училище 2
5
Събиране на рационални числа. Съседни ъгли, противоположни ъгли.Перпендикулярни прави 10.11.2016 15:45 училище 2
6
Проект: „История на числата“ 14.11.2016 16:45 училище 2
7
Свойства на събирането Признак за успоредност на две прави. Аксиома за успоредните прави 17.11.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
8
Изваждане на рационални числа. Алгебричен сбор Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник 24.11.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
9
Умножение на рационални числа. Свойства на числовите равенства 01.12.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
10
Свойства на умножението. Уравнението ах + в = 0 08.12.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
11
Деление и степенуване на рационални числа. Уравнението (ах+в)(сх+d)=0. Уравнението Iах+вI=с 15.12.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
12
Степен с нулев и цял показател. Моделиране с линейни уравнения 22.12.2016 15:45 УЧИЛИЩЕ 2
13
Проект: „Древногръцките математици“ 27.12.2016 15:45 училище 2
14
Проект: „Древногръцките математици“ 28.12.2016 15:45 училище 2
15
Декартова координатна система. Координати на точка. Задачи за движение 05.01.2017 15:45 училище 2
16
Средно аритметично на числа. Приложение. Задачи от работа и капитал 12.01.2017 15:45 училище 2
17
Действия с рационални чrсла. Задачи от смеси и сплави 19.01.2017 15:45 училище 2
18
Окръжност. Дължина на окръжност. Кръг. Лице на кръг. Еднакви триъгълници. Първи и втори признак за еднаквост на триъгълници 26.01.2017 15:45 училищи 2
19
Правилен многоъгълник. Обиколка и лице. Равнобедрен триъгълник. Симетрала на отсечка 02.02.2017 15:45 училище 2
20
Призма. Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма. Трети признак за еднаквост на триъгълници 09.02.2017 15:45 училище 2
21
Лице на повърхнина на правилна пирамида. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 16.02.2017 15:45 училеище 2
22
Обем на правилна пирамида. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.Ъглополовяща на ъгъл 23.02.2017 16:45 училище 2
23
Цилиндър. Повърхнина и обем на цилиндър. Построяване на триъгълник 02.03.2017 15:45 училище 2
24
Конус. Повърхнина и обем на конус. Линейни неравенства с едно неизвестно 09.03.2017 15:45 училище 2
25
Сфера и кълбо. Повърхнина на сфера и обем на кълбо. Представяне решенията на линейните неравенства и графика 16.03.2017 15:45 училище 2
26
Основно свойство на пропорциите. Приложения на линейните неравенства 23.03.2017 15:45 училище 2
27
Приложение на пропорциите. Построяване на триъгълник по три страни 30.03.2017 15:45 училище 2
28
Проект: „Кой е Питагор?“ 06.04.2017 15:45 училище 2
29
Проект: Кой е Питагор?“ 13.04.2017 15:45 училище 2
30
Диаграми. Свойства на страните, диагоналите и ъглите на успоредника 20.04.2017 15:45 училище 2
31
Събиране и изваждане на едночлени. Правоъгълник, ромб и квадрат 27.04.2017 15:45 училище 2
32
Умножение, степенуване и деление на едночлени. Трапец.Равнобедрен трапец 04.05.2017 15:45 училище 2
33
Действия с многочлени. Решаване на тестове – подготовка за ВО 11.05.2017 15:45 училище 2
34
Действия с едночлени и многочлени. Цели изрази 18.05.2017 15:45 училище 2
35
Анкета с родители- Анкета с ученици 22.05.2017 15:45 училище 2
36
Събиране и изваждане на рационални числа – преговор. Основни геометрични фигури 01.06.2017 15:45 училище 2
37
Умножение, деление и степенуване на рационални числа – преговор. Уравнения 08.06.2017 15:45 училище 2
38
Фигури и тела – преговор. Еднакви триъгълници 12.06.2017 15:45 училище 2
39
Цели изрази – преговор. Неравенства 13.06.2017 15:45 училище 2
40
Отчитане дейността по проекта пред родители и съученици – публична изява 15.06.2017 09:00 училище 2