Образование за утрешния ден

Участие на ОУ „П. Р. Славейков“

в проект „Образование за утрешния ден“

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ : МЛАД ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР – 5 КЛАС

Представяне на дейността:

Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата основно ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Publisher –  приложение, което съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

 

 

І. Цели:

 • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Да се развие познавателната активност у учениците.
 • Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Да се развие умението за работа в екип.
 • Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 • Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 • Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да работят с допълнителна литература и Internet.
 • Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.

 

 

 

ІІ. Очаквани резултати:

 • Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата.
 • Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.
 • Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.
 • Да усвоят нови знания по информационни технологии.
 • Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.
 • Да се развият умения за търсене в Internet.
 • Учениците самостоятелно да изработят авторски публикации и да ги представят.
 • Учениците да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.
 • Работата в екип да развие чувство на отговорност и взаимопомощ.

 

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката

Информация за проекта

Обща информация за проекта

Платформа на проекта

Правила за изпълнение на Дейност 6