Нормативни актове

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Закон за достъп до обществена информация

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба №9 от 19.08.2016г.