Графици и седмично разписание

2023-2024 учебна година

II срок

Графици_контролни-класни ІI срок

График консултации

Програма 5-7 клас 2 срок 2023-2024

Програма 1-4 клас 2 срок 2023-2024

График за спортна дейност

График за допълнителен час на класния

График за дежурство на учителите.

I срок

График дежурство по коридори

График БДП и ГЗ_1година

Програма 5-7 клас 1 срок 2023-2024

Програма 1-4 клас 1 срок 2023-2024

 

2022-2023 учебна година

II срок

Седмично учебно разписание за втори учебен срок – Прогимназиален етап

Седмично учебно разписание за втори учебен срок – Начален етап

График Спортна дейност II срок

График допълнителен час на класа II срок

Графици_контролни-класни ІI срок

График консултации II срок

I срок

Седмично учебно разписание за първи учебен срок – Начален етап

Седмично учебно разписание за първи учебен срок – Прогимназиален етап

Организация на учебен ден

Дневен режим

График Консултации 2022-2023

График за контролни и класни работи

График доп. час на класа

График Гражданска защита

График БДП

2021-2022 учебна година

II срок

Седмично разписание на часовете II срок 1-4 клас

Седмично разписание на часовете II срок 5-7 клас

График контролни и класни II срок начален етап

График класни и контролни II срок прогимназиален етап

График консултации 2 срок

График дежурство на пешеходна пътека и коридор

График за провеждане на допълнителен час на класа

I срок

Седмично разписание за дните, в които се извършва тестване на учениците от I до IV клас

Заповед организация на учебния ден

Седмично разписание 1-4 клас

Седмично разписание 5-7 клас

График допълнителен час на класа

График консултации

График за класни и контролни работи

График за провеждане на часове по БДП