Форми на обучение

Форми на обучение в ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич са:

  • дневна
  • индивидуална
  • самостоятелна
  • комбинирана

Основната форма на обучение в ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич е дневната. При наличието на определени условия учениците могат да бъдат обучавани в индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение.

За промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището.

Всяка форма на обучение, различна от дневната, както и промяна на формата на обучение, се разглежда от Педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора на училището.

Заповед форми на обучение учебна 2023-2024 година