Вътрешни правила

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и в интеренет

Вътрешни правила за използване на служебни пощи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществeна информация по ЗДОИ

ПРИЛОЖЕНИЯ към Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация:

Приложение 1: Зявление за достъп до обществена информация

Приложение 2: Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Приложение 3: Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.

Приложение 4: Протокол за представяне на достъп до обществена информация

Приложение 5: Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 година

Правила за събиране, съхраняване и ползване на информацията в НЕИСПУО

Правила за работа с електронен дневник

Правила за приемане, предаване, ползване и съхранение на безплатни учебници