Проекти

Учебна 2023/2024 година

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на МОСВ и ПУДООС проект за еко-кът на тема  „Обичам природата и аз участвам”

По проект на ПУДООС бе създаден еко-кът с катерушка, тенис на маса, пейки, кошчета за боклик. Засадиха се декоративни вечнозелени храсти.

 

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт

Създаване на стая за занимания по интереси

Със средствата по програмата ще се осигури финансиране за създаване и оборудване на стая за занимания по интереси, съобразена със съвременното модерно училище, която да подпомогне преподавателите при осъществяването на дейности в различни области. като изкуства, наука, спортни и образователни игри по време на целодневното обучение на учениците. Целевата група включва 43 ученици от начален етап. С осигуряването на средствата, учениците от ГЦОУД I-IV клас ще имат възможност да провеждат часовете за занимания по интереси в специално оборудвано и обзаведено помещение, в което ще са осигурени съвременни материали, енциклопедии, книги и игри – за групова и индивидуална работа, стимулиращи развитието на учениците.

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Модул 1. „ИЗКУСТВА“ – Сформиране на на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално и филмово изкуство и изобразително изкуство: 1 театрална група с ученици от възрастова група V-VІІ клас, брой: 12 ученици

Модул 2. „СПОРТ“ – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, волейбол и хандбал: 1 отбор по футбол с ученици от възрастова група V-VІІ клас, брой: 12 момчета 

Проект „АЗ, ТИ И НИЕ – ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ“

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.22-2023

Приоритет 2. Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 11 месеца

Основната цел на проекта е усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от децата, учениците, работещите в училището, както и на запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани от септември 2023 г. до 31 юли 2024 г. В посочения период ще се сформират четири клуба – „История на етносите през вековете“, „Религия и съвремие“, „Етно ритъм“ и „Разкажи ми, бабо…“. Предвидени са публични изяви, едната от които е до гр. Велико Търново за участие във фестивала „Отворено сърце“. Ще бъде организирана двудневна екскурзия с образователна цел по време, на която ще бъдат изнесени открити уроци и участниците в клубовете ще се запознаят с местата, които са изучавали. През месец ноември ще бъде проведен обучителен семинар на тема „Интеркултурно образование в позитивна учебна среда“ с лектор от ЦМЕДТ „Амалипе“, в който ще участват педагогически специалисти и непедагогически персонал от институцията. В дейностите ще участват 19 педагогически специалисти, двама души от непедагогическия персонал, 10 деца от подготвителната група, 30 ученици и 20 родители и непреки участници – 20 доброволци.

Учебна 2022/2023 година

                                                    

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

През учебната 2022/2023 година 6 ученици Х клас от ОбУ „Васил Левски“ са включени в учебни практики, които ще се проведат в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците.За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 2 работодатели (от бизнеса), които от своя страна, имат възможността да извършат подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включат на пазара на труда.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

График за провеждане на дейностите

Платформа на проекта: https://upraktiki.mon.bg/

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  

През учебната 2022/2023 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са включени в групи за извънкласни дейности от тематичните области и подобласти:

 • Дигитална креативност / Дигиталните умения
 • Изкуства и култура / Сценични и танцови изкуства
 • Екологично образование и здравословен начин на живот / Екология

Сформирани са четири групи:

Клуб „Дигитална обработка на видео и изображения“ с ученици от V до VІІ клас

Клуб „Дигитален свят“ с ученици от ІІІ до ІV клас

Клуб „Франк“ с ученици от V до VІІ клас

Клуб „Млад еколог“ с ученици от VІІІ и Х клас

Платформа на програмата: https://class.mon.bg/

Клуб „Дигитална обработка на видео и изображения“

Клуб „Дигитален свят“

Клуб „Франк“

Клуб „Млад еколог“

Учебна 2021/2022 година

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

        През учебната 2021/2022 година ученици от VІІ и Х клас от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич работят по проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.„Подкрепа за успех”. Сформирани са 4 групи по Дейност 3 Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

 • Група „Български език VІІ клас“
 • Група „Математика VІІ клас“
 • Група „Български език Х клас“
 • Група „Математика Х клас“

Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/

        ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ   

        През учебната 2021/2022 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са включени в групи за извънкласни дейности от тематичните области:

 1. Изкуства и култура / Сценични и танцови изкуства
 2. Природни науки / Физически, химически и науки за земята

Сформирани са две групи:

Клуб „Франк“ с ученици от ІV до VІ клас

Клуб „Млад химик и еколог“ с ученици от VІІІ и ІХ клас

Платформа на програмата: https://class.mon.bg/

Учебна 2020/2021 година

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През месец март 2021 г. в ОбУ „Васил Левски“ стартираха изпълнението на дейности по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОбУ „Васил Левски“ участва в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и
ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на
умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Платформа на проекта: линк: https://react.mon.bg/

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

През учебната 2020/2021 година ученици от VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич работят по проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.„Подкрепа за успех”. Сформирани са 5 групи по Дейност 3 Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

 • Група „Български език VІ клас“
 • Група „Български език VІІ клас“
 • Група „Математика VІІ клас“
 • Група „Химия и опазване на околната среда VІІІ клас“
 • Група „Химия и опазване на околната среда ІХ клас“

        ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ             

          През учебната 2020/2021 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са включени в групи за извънкласни дейности от тематичните направления:

 1. Математика / Математическо моделиране
 2. Екологично образование и здравословен начин на живот / Хранене и здраве
 3. Изкуства и култура / Сценични и танцови изкуства
 4. Технологии / Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
 5. Изкуства и култура / Приложни изкуства

Сформирани са шест групи:

Клуб „Математика“ с ученици от V клас,

Клуб „Здравословно хранене“ с ученици от VІІ клас,

Клуб „Театрална работилница“ с ученици от ІV-ІХ клас

Клуб „От нищо нещо“ с ученици от ІV клас

Клуб „Сръчни ръчички“ с ученици от ІІ и ІІІ клас

Клуб „Приложно моделиране“ с ученици от ІІ клас

                              

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2020/2021 година ОбУ „Васил Левски“ работи по Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Създадена бе група за допълнителни занимания по ключови дигитални базови умения: клуб „В света на информационните технологии“ с ученици от VІ до VІІІ клас.

Учебна 2019/2020 година

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 

През учебната 2019/2020 година ученици от VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич работят по проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.„Подкрепа за успех”. Сформирани са 4 групи по Дейност 3 Допълнителни обучения в първи гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание. 

 • Група „Математика VІІ клас“
 • Група „Биология и здравно образование VІІІ клас“
 • Група „Химия и опазване на околната среда ІХ клас“
 • Група „Математика Х клас“

        ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ             

          През учебната 2019/2020 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са включени в групи за извънкласни дейности от тематичните направления:

 1. Математика / Математическо моделиране
 2. Дигитална креативност / Дигитални умения
 3. Екологично образование и здравословен начин на живот / Хранене и здраве

Сформирани са три групи: Клуб „IT Математика“ с ученици от ІІ и ІІІ клас, Клуб „Графичен дизайн“ с ученици от V и VІ клас, Клуб „Азбука на здравословното хранене“ с ученици от І клас.

                              

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2019/2020 година ОбУ „Васил Левски“ работи по Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Създадена бе група за допълнителни занимания по ключови дигитални базови умения: клуб „Дигитален свят“ с ученици от VІІ до Х клас.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6 – Правила за дейност 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Бланка проект

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

Дигитален свят – презентация

УЧЕБНА 2018/2019 година

Проект „Заедно постигаме повече” на

СУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол, област Варна

       През учебната 2018/2019 година ученици, родители и учители от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич работят като партньор по проект „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” – гр. Вълчи дол.

В изпълнение на Дейност 3 „Конференции, обучения, семинари” членовете на Родителския клуб, съвместно с родителските клубове на другите две училища, партньори по проекта участваха в обучение на тема „Родителско наставничество“, проведено на 04.11.2018 г. в КК „Барите“- с. Чернево. Лекторът Жанна Василева – експерт в ЦМЕДТ „Амалипе” представи теоретичната част чрез презентации на тема „Родители, учители и ученици – заедно постигаме повече“ и „Позитивна образователна среда“. Показан бе филмът „Два ромски свята“ и чрез дискусията след него се стигна до заключение, че образованието е ключът към личностното развитие на подрастващото поколение. На 16.03.2019 г. бе проведено съвместно обучение на родители и учители на тема „Взаимодействие на училището и родителите“. Участниците от трите училища бяха разделени по групи и изпълняваха различни казуси: „Каква е нашата цел, какво очакваме да постигнат децата ни?“, „Какво могат да направят родителите, за да мотивират децата си за учебен труд?“. Създадена бе благоприятна атмосфера  на доверие и взаимно разбиране. Всички достигнаха до извода, че за да има ефективно и качествено образование трябва да сме в крак с промените, да каним родителите да участват и да се чувстват ангажирани в училищния живот, по начин, който е удобен и възможен и за тях самите.

На 10.11.2018 г. в КК„Барите“, с. Чернево обучение преминаха и доброволческите клубове на трите училища на тема „Доброволчеството като кауза. Инициативи за работа с децата в риск от отпадане“. Учениците се запознаха със същността и спецификата на доброволческия клуб, правата и отговорностите на доброволеца.

Според заложеното в Дейност 4. „Работилница за родители” членовете на Родителския клуб, съвместно с учителя-координатор проведоха тематични родителски срещи с родители на ученици от 1 до 7 клас. В нетрадиционна  атмосфера бяха разискани теми за структурата и ролята на семейството, за видовете родителски стилове на възпитание, за включването на родителите в училищния живот. Проведена бе и среща с родители и ученици на тема „Превенция на ранните бракове“. Учeниците и родителите решаваха казуси и коментираха житейски ситуации. Лекторът Жанна Василева остана очарована от трезвите и зрели отговори на ученичките, които представяха отговорите на своите екипи.

След въвеждащото обучение на доброволците бе сформиран Доброволческия клуб на ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич. Планирани бяха доброволческите инициативи, които предстоеше да се изпълнят през годината.  За Деня на народните будители – 1 ноември, доброволците запознаха учениците от 4 и 5 клас с живота и дейността на народните будители. В навечерието на Коледа участваха в подготовката на коледното тържество. Отбелязаха Световния ден на диабета с разговор на тема „Замени десерта с плод“ с ученици от 7, 8 и 9 клас и лекция от специалист-медик. Учениците от доброволческия клуб организираха тържество за 3 март – Националния празник на България. За Световния ден на гората – 21 март бяха засадени дръвчета в училищния двор, за 21 април – Световния ден на Земята се организира почистване на двора на училището, варосаха се дърветата и освежаване на цветните лехи и алпинеума.

По проекта в училището бе създаден и клуб „Учим, творим, успяваме”, насочен към дейности, които са съобразени с културните различия на учениците. Чрез активното включване на учениците и родителите в различни прояви, свързани с културата, религията и езика на етническите малцинства се осъществява по-успешна социализация и самоопределяне на участниците. В градската библиотека се проведе инициативата „Книгата – прозорец към света“. Участниците отбелязаха празниците – ромски, български – Коледа, Банго Васил, Международния ден на ромите. Работилницата, с участието на родители, изложи сурвачки и мартенички. За Деня на толерантността бе подготвен и издаден специален брой на вестник „Етнопалитра“. Изгледани бяха филми, отразяващи живота на ромите и други етноси. Децата се включват активно в училищни мероприятия и изяви. Дейността по проекта завърши с екскурзия до близки местности – Аладжа манастир, където децата се запознаха със скалните манастири. После беше посетен Двореца Евксиноград, чиято архитектура и градина впечатлиха изключително много всички.

 

                           

BG05M2OP001-3.004-0001 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

„Нов шанс за успех“

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове

 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основни дейности:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап.
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение.

 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

  Министерство на образованието и науката 

Проект „Твоят час“

През учебната 2017/2018 година в ОбУ „Васил Левски“

са сформирани следните групи за преодоляване на обучителни затруднения:

 • Български език и литература 1 клас – вторник и петък по 1 час

Ръководител: Стелияна Василева

 • Български език и литература 2 клас – сряда и четвъртък по 1 час

Ръководител: Мехмед Хасанов

 • Български език и литература 3 клас – четвъртък и петък по 1 час

Ръководител: Румяна Иванова

 • Български език и литература 4 клас – вторник и сряда по 1 час

Ръководител: Миглена Желева

Групи за извънкласни дейности:

 • Тенис на маса – четвъртък 2 часа

Ръководител: Стоян Едров

 • Компютърна анимация –  четвъртък 2 часа

Ръководител: Мария Костова

 • Шефовете – вторник 2 часа

Ръководител: Силвия Павлова

 • Приложни изкуства –  понеделник 2 часа

Ръководител: Несрин Рафет

 • Младостта е толерантност и устрем към образованието – вторник 2 часа

Ръководител: Милка Лазарова

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“

Индивидуална образователна карта

                                                              

BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

„Нов шанс за успех“

          През учебната 2016/2017 год. в ОУ „Васил Левски“ се проведе курс за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс“. Сформирани бяха две групи в начален етап.

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот

МОНИТОРИНГ по проект „Нов шанс“ 

от г-жа Иванка Пенева – старши експерт за обучението в начален етап

 

    Министерство на образованието и науката 

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Анкетна карта Application_04

Индивидуална образователна карта Application_05

През учебната 2016/2017 година в ОУ „Васил Левски“

са сформирани следните групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Ръководител: Стелияна Василева

Ръководител: Миглена Желева

Ръководител: Стоянка Тодорова

Ръководител: Румяна Иванова

Групи за извънкласни дейности:

Ръководител: Стоян Едров

Ръководител: Мария Костова

Ръководител: Силвия Павлова

Ръководител: Несрин Рафет

Ръководител: Милка Лазарова

   

      Проект „Всеки ученик може да бъде отличник“  

През учебната 2015/2016 година Основно училище „Васил Левски“, с. Михалич
работи по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“. Финансирането се осъществява от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново.

Основната идея на проекта е посещение на музеи и природни забележителности  на територията на страната. В дейностите на проекта са предвидени организирани екскурзии до близки  исторически и културни обекти.

В изпълнение на дейностите по проекта се осъществиха две еднодневни екскурзии до исторически комплекс „Неолитно селище“, с. Неофит Рилски и местност Побитите камъни с ученици от начален и прогимназиален етап от ОУ „Васил Левски“, с. Михалич и ОУ “ Свети Иван Рилски“, с. Червенци. В целевата група са включени родители на учениците и учители от двете училища.

Чрез запознаването с интересната и полезна информация за тракийската и старата българска история в исторически комплекс „Неолитно селище“ и разглеждането на впечатяващия  природен феномен „Побитите камъни”, организираното посещение на ученици, родители и учители до двата исторически и природни обекта доведе до позититивно отношение към забележитеностите на България и културното и наследство.

Екскурзия начален етап

Екскурзия прогимназиален етап

 

1. Обща цел:

Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната.
Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
2. Специфични цели:
2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
2.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последни публикации

Инициатива „Капачки за бъдеще“

За поредна път учениците от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич се включиха в инициативата „Капачки за бъдеще“ – благотворително събиране на пластмасови капачки. Със средствата от рециклирането на донесените капачки децата искат да бъдат полезни при закупуването на повече кувьози в българските болници. Нека заедно се погрижим за здравето на българските деца!

Може да бъде изображение с 2 души, играчка и текст, който гласи '12-48 344 9.1m9 9.2=18 8.7日 9.5-36 9.6=54 54 010.1=10 10 10:=30 10.3=30 102-20 103=50 10.5 N50 /11.1=11 112-11 11.2-22 06972 .8=72 9.9年11 ヒッ12=144 TD0n1 ขา DO 안복'Може да бъде изображение с 12 души и усмихнати хора

 1. Среща на учители роми по повод 8 април в Народното събрание Вашият коментар
 2. „Талант, мечти, вяра“ – празнична програма за международния ден на ромите Вашият коментар
 3. Кампанията „Безопасно на пътя с електрически скутер“ Вашият коментар
 4. Участие в национални конкурси за детска рисунка Вашият коментар
 5. Честит 8 март! Вашият коментар
 6. „С България в сърцето“ – литературно-музикална композиция, посветена на 3 март Вашият коментар
 7. Честита Баба Марта! Вашият коментар
 8. Ден на розовата фланелка – Световен ден за борба с тормоза в училище Вашият коментар
 9. Мартенички от сърце Вашият коментар