План-прием 2021-2022 година

ВАЖНО!!!
На вниманието на всички родители, записали децата си в I и VIII клас за учебната 2021/2022 година!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ га покриване на част от разходите в началото на учебната година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване па част от разходите в началото на новата учебна 2021 /2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца. настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както н на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи, осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище:
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15  октомври 2021 г.  Изключение се прави  за случаите,  когато  поради  здравословни причини установени  с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен  път.

Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна  помощ за ученици, записани  в първи клас и  услуга  3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни  през  Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https//edelivery.egov.bg, раздел „Заяви eУcлугa“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (HAП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341   help@e-gov.bg.

Заповед комисия след 3 класиране

Заповед комисия за прием на документи на ученици след завършено основно образование

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27 – 28 май 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

· изобразително изкуство

· музика

· спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.