Прием архив

ПЛАН-ПРИЕМ 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СПИСЪК на класираните ученици в подготвителна група ПГ

СПИСЪК на класираните ученици в първи клас – 1 клас

СПИСЪК на класираните ученици в пети клас – 5 клас

СПИСЪК на класираните ученици в осми клас – 8 клас

Свободни места след трето класиране за прием в VIII клас

ОбУ „Васил Левски“ обявява следните свободни места към 03.08.2020 г., след трето класиране за паралелка със специалност „Деловодство и архив“  без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 15 свободни места.

График на дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование /седми клас/ за учебната 2020/2021 г., както следва:

 1. Подаване на заявление до Директора на ОбУ „Васил Левски“, оригинал на Свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за паралелка със специалност „Деловодство и архив“ – 03.08.2020 г. – 08.09.2020 г.
 2. Обявяване на списъците на класираните кандидати – 09.09.2020 г.
 3. Обявяване на резултатите от попълване на незаетите места в ОбУ „Васил Левски“ – до 10.09.2020 г.

Информацията се актуализира своевременно при настъпили промени в броя на свободните места.

Заповед комисия прием 8 клас

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици. Работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите  27 – 29 май 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението  на  учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:·         изобразително изкуство

·         музика

·         спорт

 22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24 – 25 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

Прием 2019/2020 година

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите 

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 03.06 – 05.06.2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:·         Български език и литература

·         Математика

·         Чужд език

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

21.06.2019 г.

4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Спорт

20.06.2019 г.

24.06.2019 г.

25 – 26.06.2019 г., вкл.

5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г., вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

Прием 2018/2019 година

СПИСЪК на записаните ученици в подготвителна група за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК на записаните ученици в 1 клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК на записаните ученици в 5 клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК на записаните ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година

 

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2018/2019 година, съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност Дата/период
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 14-18.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите
до 22.05.2018 г. вкл.
з. Провеждане на тестове по:
• български език и литература
• математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• изобразително изкуство
• музика
• спорт
01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.-06.06.2018 г. вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 г. вкл.

Заповед за прием на ученици след 7 клас

График на дейностите за прием в ПГ

График на дейностите за прием в първи клас

График на дейностите за прием в пети клас

Заповед за комисия за записване на ученици

СПИСЪК на класираните ученици в първи клас 1 клас

СПИСЪК на класираните ученици в подготвителна група ПГ

СПИСЪК на класираните ученици в пети клас 5 клас

Информация за учениците, които ще кандидатстват за учебната 2017/2018 година в държавните и общински училища след завършено основно образование /VII клас/. Заявление

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 година

І. След завършен 7 клас

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05.05 – 10.05.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 12.05.2017 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

 • Български език и литература
 • Математика

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 05.06.2017 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт

02.06.2017 г.
05.06.2017 г.
31.05-01.06.2017 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2017 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

12.06 -13.07.2017 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 – 22.06.2017 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2017 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 – 30.06.2017 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2017 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 – 07.07.2017 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

10.07.2017 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 – 13.07.2017 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 17.07.2017 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 – 19.07.2017 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2017 г. вкл.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2017 г. вкл.

ІІ. След завършен 4 клас

         

  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

                 за учебната 2016/2017 година              

8925894_orig             ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС                      ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

CCF23062016_00001CCF23062016_00000

 

Условия и ред

за прием на ученици в първи клас

на учебната 2016/2017 година:

За учебната 2016/2017 г. ще бъде формирана 1 паралелка от 22 ученика.

График на дейностите:

 1. Подаване на заявления – от 07.03. до 30.05.2016 г.
 2. Изнасяне на списък с класираните ученици – 03.06.2016 г.
 3. Записване на класираните ученици /Първо класиране/: 06 – 07.06.2016 г.
 4. Обявяване на свободните места след първо класиране – 08.06.2016 г.
 5. Подаване на заявления за второ класиране: 09.06 – 10.06.2016 г.
 6. Изнасяне на списък с класираните ученици – 13.06.2016 г.
 7. Записване на класираните ученици /Второ класиране/ – 14 – 15.06.2016 г.
 8. Първа родителска среща – 09.03.2016 г.
 9. Следваща родителска среща – 01.09.2016 г.

 

Критерии за класиране:

 1. Местоживеене в близост до училището
 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището
 3. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище
 4. Деца близнаци и сираци
 5. Деца инвалиди, живеещи в близост до училището
 6. Месторабота на родителите в района на училището

 

Необходими документи за класиране и за записване:

 1. При подаване на заявление се представят:

–       лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;

 1. При записване на класираните ученици се представят:

–       оригинално удостоверение за завършена подготвителна група/клас;

–       копие от акта за раждане на детето.

 

Забележка: Ако в този срок удостоверението не бъде представено, ще се счита за отказ от заявлението и ще бъде прието следващото по ред дете в списъка. 

Във връзка с целодневното обучение в първи клас за учебната 2016/2017 година ще бъдат организирани 1 полуинтернатна група /ПИГ/  със следното разписание на часовете:

 

12.10 – 12.45 ч. Обяд и организиран отдих и спорт
12.45 – 13.20 ч. Организиран отдих и спорт
13.20 – 13.55 ч. Самоподготовка
13.55 – 14.05 ч. Междучасие
14.05 – 14.40 ч. Самоподготовка
14.40 -15.15 ч. Дейности по интереси
15.15 – 15.25 ч. Междучасие
15.25 – 16.00 ч. Дейности по интереси