Национално външно оценяване за учебната 2022/2023 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 година

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09,00 часа,
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

Заявления за полагане на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности се подават в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г. от 8.00 до 17.00 ч.

  • Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VІІ клас, Х клас

заявление-чужд-език-НВО 7 клас

заявление чужд език НВО 10 клас

  • Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

заявление IT НВО 10 клас

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година(публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация(публ. 31.08.2021 г.)

График на дейностите по приемането на учениците

 

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г. до 18 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г. 19 – 20 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класира до 12 юли 2022 г. 21 юли 2022 г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г. 22 – 25 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г. 26 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г. 27 – 28 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г. 29 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г. 01 август 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г. 02 август 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г. 03 – 04 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г. 05 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора, до 10 септември 2022 г. до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

zap1807_priem-nespecializiraniUchilishta_310821