Административни услуги

Страницата е разработена във връзка с изпълнение на т. 3 буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 година.

Вътрешни правила за защита на личните данни 

Информационно-разяснителни материали за деца от КЗЛД

Длъжностно лице по защита на данните:

Силвия Павлова – ЗАС, тел. 0877224386

Отчет по чл. 15А ал.2 от ЗДОИ за 2019 г.

СПИСЪК на услуги, предоставени от

Обединено училище „Васил Левски“ с. Михалич

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
 3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 5. Издаване на диплома за средно образование
 6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 7. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 9. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 10. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 11. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 12. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 13. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 14. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 15. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 16. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година

НОРМАТИВНИ УРЕДБИ

Наредба за административното обслужване

Наредба за Административния регистър

Административнопроцесуален кодекс

протокол и заявление за предоставяне на административни услуги

заявление за достъп на информация