BG05M20P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“

 

През учебната 2019/2020 година са сформирани 16 групи за преодоляване на образователните затруднения по учебните предмети. Осем групи по Български език и литература и Математика в начален етап и осем групи по Български език и литература, Математика и История и цивилизация.