Обществен съвет

Ахмед Ахмед – представител на финансиращия орган

Мийрем Хасан Ибрям – представител на родителите

Севдие Наим Мюмюн – представител на родителите

Фатме Хюсеин Ахмед– представител на родителите

Айше Топал – представител на родителите

Правилник