Обществен съвет

Севдие Наим Мюмюн – председател, представител на родителите

Айше Топал – секретар, представител на родителите

Фатме Хюсеин Ахмед– представител на родителите

Мийрем Хасан Ибрям – представител на родителите

Ахмед Ахмед – представител на финансиращия орган

Правилник