Проекти

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.”

ТЕМА:  „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “

Продължава реализирането на дейности:

Изпълнение на дейност № 4, дейност № 5, дейност № 6, дейност №7

Наблюденията, провеждани в класната стая, дадоха възможност на учениците да разглеждат внимателно обекта, да се запознаят с неговите съществени белези. Всеки ученик разполага със собствен екземпляр, което позволява по- подробно и по-точно да бъдат възприети признаците на обекта. Прякото наблюдение на отделните видове, тяхното поведение и начин на живот чрез провеждане на уроци екскурзии, отглеждане на растителни видове в класните стаи, поставянето на къщички за птици, излети в близки местности, провеждане на открити уроци сред природата с изследователска цел зароди желание за съхранение на видовете в личността. Учениците обогатиха своите знания и умения, чрез нови методи, нагледни и интерактивни материали в процеса на обучение в часовете по Човекът и природата.
Наблюдението сред природата позволи на ученици да възприемат разглеждания обект като елемент от екосистемата, която той обитава.Непосредственото изучаване на предметите и явленията направиха екскурзията разнообразна, интерeсна и желана форма на урочна дейност.

Дейност № 2
Провеждане на акция „Разделно да събираме отпадъците”- поставяне на компактни съдове за разделно събиране на отпадъците

Училището в най-голяма степен би могло да изгради устойчива екологична култура и да формира нагласи и отговорност за опазването и съхранението на околната среда в младите хора, отговаряща на един нов начин на живот – природосъобразен. В учениците трябва да се вменят навици за разделно събиране на отпадъците с цел тяхното рециклиране и използване на суровината неколкократно.

Дейност № 4

Създаване на „Зелена класна стая”- чист въздух, извор на здраве и красота

Изнасяне на учебно – възпитателния процес сред естествената околна среда е с цел у учениците да се изгради екологична култура и съзнание за опазване на заобикалящия ни свят, да се оформят естетически възприятия и хармонично съжителство с живата природа сред децата.
За да се постигнат така набелязаните цели бяха, поставени кошове за разделно сметосъбиране, закупени храсти и цветя.
Новата растителност бе засадена от учениците и персонала на училището. Съвместната ни грижата за растенията и околната среда ще продължи, за да сме заедно с децата си в една по – зелена посока.

 

Дейност № 5

Провеждане на акция ,,Да направим  къщички  за птици“
Учениците с радост се заеха със сглобяването на дървените къщички за птички. Тези къщички ще приютят птичките през годината. Учениците с любов гледат на всяка дейност свързана с природата и опазването й.

 

  1. Организиране на уроци екскурзии

7.1. „Край реката”- събиране на материали за хербарий

Дейност № 7.3
Урок екскурзия „В гората”- ядивни гъби, правила за бране и приготвяне на гъби.

Дейност № 8
„Природата е наш дом и ние се грижим за нея”- създаване на кът чрез поставяне на табла, информационни материали, относно природните паркове, резервати и защитени растения и животински видове на територията на България.

„Природата е наш дом и ние се грижим за нея”- създаване на кът чрез поставяне на табла, информационни материали, относно природните паркове, резервати и защитени растения и животински видове на територията на България.

Дейност № 9

Организиране на изложба: „Пролетни цветя”- какво знам за тях?

Ученици от І-ви до VІІ-ми клас участваха в изложба на тема: „Пролетни цветя” с рисунки, картички, апликации. По- големите ученици писаха доклад на тема: „Какво знам за пролетните цветя?”, а по- малките ученици рисуваха и апликираха.

Дейност № 9.2
Ученици от І-ви до VІІ-ми клас участваха в изложба на тема: „Лечебни билки” с рисунки, апликации и хербарий.

Дейност № 9.3.Изложба на тема: „Цветовете на есента”

Дейност № 9. 4. Изложба на тема: „Синята планета”

Дейност № 9.5 Животните в България

Дейност № 10.2 „Хубава си, моя горо“

10.3. „Направи си сам”- изработване на моливник

Дейност №10.4 „Аз знам повече”- ще разкажа за вида и къде обитава ще покажа.


ПУДООС „Обичам природата- и аз участвам“

Изпълнение на дейности:

 
  1. Провеждане на акция „Нашето училище- чисто и красиво”- почистване двора на училището
 
  1. Озеленяване на градинките в училищния двор „Обичам растенията в двора на училището”

 

Ученици и техни преподаватели с огромно желание взеха участие  в двете акции, организирани във връзка със спечеления проект ,,Обичам природата – и аз участвам “ към ПУДООС. Учениците взеха участие в почистването на двора пред училището. Почистиха двора от отпадъчни материали и цветните градини от плевели. Една част от учениците се занимаваха  с почистването на двора от отпадъци,  друга част с почистване на цветните градини от плевели и  трета част от учениците бяха ангажирани със засаждане на декоративни храсти и цветя. Момчета свършиха по-тежката работа с мотиките, а момичетата засадиха храстите и цветята. Всички ученици бяха в еуфория. Дейностите им доставиха удоволствие. Докосването до природата им донесе огромна радост.

Всички бяха удовлетворени от работата си!


 Кампания „За Чиста Околна Среда – 2017 г.„

През учебната 2016/ 2017 година Основно училище “ Христо Ботев“ с. Лудогорци спечели проект в Кампания „За Чиста Околна Среда – 2017 г.„. Проектът е на стойност 5 000 лева, а срокът за изпълнение е до 31 октомври 2017 г.

Проектът предвижда създаване на „Зелена класна стая” в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда в родния край. В рамките на проекта се предвижда провеждане на конкурс за рисунка и презентация, проучване на защитени растения и животни в родния край, събиране и хербаризиране на растения, открити уроци, провеждане на изложба, кръгла маса в края на проекта „Обичам природата и аз участвам“.

Предвидените дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по роден край, околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.

 


logo

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“
Заявление и декларация за информирано съгласие

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

ИНСТРУКЦИЯ

Заповед № RD09-1072-10-08-16

Училищен механизъм

Заповед № 82_18112016

Заповед № 359_14092016


ПРОЕКТ BG051001-3.1.06

Целодневната форма на обучение в ОУ,,Христо Ботев’’ се осъществява по проект  BG051PO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес’’. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси’’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По този проект се работи от 01.01.2012г. Сформирани са 5 ПИГ групи, които обхващат 100 ученика.

Целта на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневна организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компонентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество.

Интересът към ПИГ е много голям не само от учениците, но и от техните родители.

За всички ученици, участващи в целодневна организация на учебния процес е осигурен безплатен, топъл и здравословен обяд.

Работата в ПИГ 1– 8 клас се разпределя в 3 блока на целодневното обучение.

Основно място заемат часовете за Самоподготовка, в които учениците подготвят домашните си работи по отделните предмети и уроците според възможностие си – едни самостоятелно, други в група, трети с помощта на възпитателя. Така се подпомага мотивирането, уменията за самостоятелно и учене в екип, системност и ефективност, преодоляване на затруднения и успешно преминаване в следващ клас,  лична отговорност за постигнатите резултати.

Материалната база позволява ефективно провеждане на Организирания отдих и спорт  – компютърния кабинет, площадка, физкултурен салон, игротека, тенис на маса.

Заниманията по интереси са организирани в направленията: изкуства, спорт, наука, образователни и развиващи игри. Чрез образователни и развиващи игри се активира тяхното логическо мислене. Дейностите по изкуства се чакат с нетърпение. Учениците са самостоятелни и поемат инициатива в разработките си, така също участват и  в конкурси. Създават се условия за общуване на деца от различни социални и културни общности, формиране на социални умения, толерантност и съпричастност.

 С много голямо желание работят по темите свързани с науката. Тези часове се провеждат сред природата, в библиотеката. Често се посещава  исторически или културен център, в близост до селото.

Линк към сайта на проекта: http://allday.mon.bg/ 

12_AutoCollage_9_Images

нач курс_AutoCollage_7_Images3 прогимн_AutoCollage_7_Images4


    ПРОЕКТ BG051PO0014.1.03-0167

„Ръка за ръка – напред в бъдещето”
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

През учебната 2011/2012 г. в ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци ще се реализира проектът
„Ръка за ръка – напред в бъдещето”. Той се осъществява в партньорство с ЦДГ „Дора Габе” и ОБЩИНА ИСПЕРИХ .

Ръководиел на проекта е  Данко Кънчев Драганов,
технически сътрудник
т – Осман Ислям Осман, 
счетоводител – Мюрвет Февзи Хюсеин, а 
координатори Даниела Павлова Илиева  – Иванова и Емине Акиф Расим. 
Основната цел, която си поставя екипът е създаване на условия за интегриране на деца от малцинствени етнически групи в нашето училище. Проектът „Ръка за ръка – напред в бъдещето” включва осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности с ученици от І до VІІІ клас в дванадесет направления: клуб „Художествено слово“, клуб “ Краезнание“, клуб „Детски театрален състав“, „Танцов състав“, „Фолклорна група“, кръжоци „Приложно изкуство“, „Информационни технологии“,  „Математика“ и сeкции – „Футбол“, „Баскетбол“ и „Тенис на маса“.  За дейността на клубовете, кръжоците и секциите се използва базата и квалифицирани кадри на ОУ „Христо Ботев”.  

 

 


 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 insp

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА​ СИСТЕМАТА

ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ   НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

начало