Обучение за утрешния ден

       

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014- 2020

по изпълнение на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“.

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови

през учебната 2019/2020г.

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година
в ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци  стартира дейност по проект „Образование за утрешния ден“.

Сформиран e  клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:
Клуб „Дигитална класна стая“ с участие на ученици от II – IV клас

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.
I. Заповед на Министъра на образованието и науката – Zapoved-Rd09-2920
II. Обща информация за проекта proekt_OP-ObrazUtreDne_031219
III. Линк към електроната платформа на проекта – https://oud.mon.bg/
IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6
V. Декларация за информирано съгласие 
VI.Анкетна карта за участие

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).