Графици

График за допълнителния час по ФВС 2023-2024

 

График за консултиране на родители и водене на училищна документация 2023-2024 г. на учителите в ЦДО .

 

График за класни и контролни за учебната 2023-2024 г.

 

График за консултации с ученици по класове за учебната 2023- 2024 г.

График за провеждане на консултации с родители и водене на училищна документация за

График за дежурство на учители за учебната 2023-2024 г.

График за дежурство на учителите за втори дежурен в ден- петък за учебната 2023-2024