Профил на купувача

Профил на купувача“ Интернет-адрес на възложителя

http://www.daskalo.com/ouantim1941/wp-admin/post.php?post=474&action=edit

лице за контакти – Румяна Василева Петрова– директор;

номер на телефон/факс: 0579 72256;

пощенски адрес: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 16;

електронен адрес: ou_antim@abv.bg

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „АНТИМ І“ ГР. БАЛЧИК -2022
Решение за откриване на процедура
Решение
Доклад
Протокол
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „АНТИМ І“ 2019

ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ

ДОКЛАД

 

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

информация удължаване на срока

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Документация

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ АОП

ОБЯВА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „АНТИМ І“

ГР. БАЛЧИК 2018

Решение

Доклад

протокол

ДОГОВОР

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 РД19-443/28.08.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед  622/24.08.2018     ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 30.08.2018 г. в 10:00 часа в ОУ „Антим I „– гр. Балчик

 

На заседанието на комисията могат да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Удължаване на срок

ИНФОРМАЦИЯ1

Обява

Документация

Спецификация

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

 

 

 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „АНТИМ І“ ГР. БАЛЧИК

 

ОБЯВА

информация за публикувана обява за обществена поръчка

ПАКЕТ ДОУМЕНТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Протокол хр.

 

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „АНТИМ І“ ГР. БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

доклад

протокол

Решение

Доставка на  материали и пособия за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за ученее чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ с бенефициент Основно училище «Антим І» гр. БАЛЧИК»

Scan1

обява

спецификация

документация

Вътрешни правила обществени поръчки-2016

вътрешни правила – профил

вътрешни правила

 

Документи по Обществени поръчки до 01.02.2017г.

спецификация пакет документация документация1 спецификация14 ДОГОВОР обява Протокол удължаване на срока документация ОБЯВА протокол оферта ИКТ образци публична покана писмо протокол оферта образци документацияИКТ публична покана Scan1 Протокол Scan10003 пакет документация публична покана2015 публична покана

 

 

 

 

 

 

Доставка на  материали и пособия за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за ученее чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ с бенефициент Основно училище «Антим І» гр. БАЛЧИК»

Уведомяваме Ви , че прекратяваме процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за ученее чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ с бенефициент Основно училище «Антим І» гр. БАЛЧИК» поради установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

 

 

обява

ДОГОВОР

спецификация

пакет документация

документация1