Програма

ПРОГРАМА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АНТИМ І»
ЗА 2012-2014 ГОДИНА
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.
Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училищата се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
1.2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
1.2.1.Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в средищните училище с оглед подобряване на качеството на образованието.
Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.
1.2.2Специфични цели:
1.2.2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
• Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
• насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
• създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
• подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
1.2.2.2 Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
• създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
• създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
• повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ
Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:
– Блок А – обяд, отдих – 2 часа
– Блок В – самоподготовка – 2 часа
– Блок С – дейности по интереси /ДИ/- 2 часа

Варианти на седмичното разписание
Спазвайки изискванията на рамковата програма сме разработили училищен график за всяка група в зависимост от броя часове за деня и съобразена с времето за превозване на учениците до техните населени места.
Графиците са за една учебна година и не подлежат на смяна. Графикът е поставен на видно място в залите , в което се провеждат занятия . С графика са запознати ученици, учители и родители.

Часовете от блок А
Единият от часовете от блок А задължително се провежда в периода от 12 до 13,40 часа, а вторият в периода 15,50 до 17,10 часа в зависимост от организацията на учебния ден в средищното училище. Отдихът на учениците не се провежда в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Часовете от блок А се провеждат в помещения, оборудвани за обяд и отдих.

Часовете от блок В
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.
За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Консултациите по време на самоподготовката, водени от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в ПИГ се провеждат по график, изготвен от пом.директора и утвърден от директора на училището.
Дидактически изисквания:
– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;
– степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;
– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание;
Часовете по самоподготовка /Блок В/ се провеждат в определените в графика за всяка група класни стаи .

Часовете от блок С
Директорът на средищното училище прави проучване и осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската администрация и РИО.
Дейностите по интереси /ДИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП.
Дейности по интереси /Блок С/ могат да се провеждат в допълнителните помещения, оборудвани за целта и използващи се по начин, определен в графика на групата.
В училището е осигурено медицинско обслужване и охрана.
Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:
• I клас -31 учебни седмици, от 09.01. до 24.05. – 17 седмици;
• II – IV клас 32учебни седмици, от 09.01. до 31.05. – 18 седмици;
• V – VШ клас 34учебни седмици, от 09.01. до 15.06. – 20 седмици; •
2.2.2 Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището.
2.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в средищните училища се вписват в следната училищна документация :
– Списък – Образец 1;
– Седмично разписание на часовете в училището;
– Годишния план за дейността на училището;
– Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
– Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;
– Дневник на ПИГ;
Дейностите се отразяват ежедневно в информационна база-данни от директора на училището и възпитателите.

3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Утвърждаване на средищните училища като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища.
Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.
Програмата е приета на заседание на ПС на 22.02.2012 година с протокол № 6.,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *