„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“

При стартиране работата по Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден” функциониращите ПИГ  се увеличиха с 1 ПИГ. Общият брой на обхванатите в целодневна организация на учебния ден ученици от училището е 256. Групите обхващат ученици от І до VІІІ клас.

С учениците в ПИГ ежедневно работят възпитатели и учители по предмети, които подпомагат развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Общите усилия са насочени към създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

 

При работата в групите се създава възможност за общуване и опознаване между деца от различни възрастови, социални, етнически и културни общности, за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *