Новини

 

 

ПРОТОКОЛ

За разглеждане и оценка на офертите по процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет”Доставка на хранителни продукти и закуски”за нуждите на ОУ „Антим I” град Балчик и Заповед No 488 от 02.07.2014г. на Директора на ОУ „Антим I” град Балчик с предмет ”Доставка на хранителни продукти и закуски”обособени в 2 позиции:
1.” Доставка на хранителни продукти” с подпозиции:
1.1.Месо и месни продукти
1.2.Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки
1.3.Мляко и млечни продукти, яйца
1.4.Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия
2. „Доставка на закуски” – 1-4 клас
Комисия в състав:
1.Стойка Бойчева Колева – гл.счетоводител , председател
и членове:
1.Светлана Вълчева Обретенова – домакин
2.Милена Иванова Ралева – ЗАТС
3.Мариана Атанасова Стоянова – старши учител по математика
4.Галя Димитрова Маринова – Стоянова– старши учител по ХООС и ФА
в присъствието и съдействието на юрист-консулт от Община Балчик: Милен Йорданов, започнаха своята работа, съгласно Заповед No 448 от 02.07.2014.г. на Директора на ОУ „Антим I” град Балчик в 10,00ч. на 20.08.2014г. като констатираха, че до крайния срок за приемане на оферти – 15.08.2014г. до 12,00ч. са постъпили 5 (пет) оферти. Предвид липсата на пречки за провеждане на процедурата, се пристъпи към отваряне и оценяване по реда на постъпване.

1. Оферта с вх.No РД 18-1086/ 14.08.2014 г., постъпила в 14,00 ч. от „Еделвайс-Господинов” ООД град Каварна, представлявана от Господин Панчев Господинов – участва за обособена позиция No1 – ” Доставка на хранителни продукти” и предлага:
1.1.Месо и месни продукти – 8%
1.2.Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки- 9%
1.3.Мляко и млечни продукти, яйца – 8%
1.4.Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия – 7%
Среден процент отстъпка 8
Срок на валидност на офертата – 60 дни
Всички изискуеми документи са приложени и са изрядни.
2. Оферта с Вх .No РД 18- 1089 / 15.08.2014 г., постъпила в 9,00 ч. от „Триада – ГТ” ООД град Балчик, представлявано от Стоян Иванов Стоянов – участва за Обособена позиция No1.” Доставка на хранителни продукти” , като предлага:
1.1.Месо и месни продукти – 8,5%
1.2.Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки- 6,5%
1.3.Мляко и млечни продукти, яйца – 8,5%
1.4.Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия – 5,5%
Среден процент отстъпка 7,25
Срок на валидност на офертата – 60 дни
Всички изискуеми документи са приложени и са изрядни.
3. Оферта с вх.No РД 18-1090/ 15.08.2014 г., постъпила в 11,59 ч. от ЕТ „Диана Христова” град Балчик, представлявана от Дияна Димитрова Христова – участва за обособена позиция No1 – ” Доставка на хранителни продукти”
Срок на валидност на офертата – 60 дни
Изискуемите документи са неизрядни. Съгласно изискванията на настоящата процедура участникът не е представил ценова оферта, която да включва ценово предложение за всички подпозиции от позиция 1.
1.2.Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки
1.3.Мляко и млечни продукти, яйца
1.4.Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия
Комисията реши ЕТ „Диана Христова” град Балчик да не бъде допусната до класиране.
4. Оферта с вх.No РД 18- 1087 / 15.08.2014 г., постъпила в 8,30 ч. от „Шоколино” ООД град Балчик, представлявана от Ивелин Петров Иванов – участва за Обособени позиция No2 – „Доставка на закуски – 1-4 клас”, като предлага: 0,50лв.цена на закуска 156 гр.
Срок на валидност на офертата – 60 дни
Всички изискуеми документи са приложени и са изрядни.
5. Оферта с вх.No РД 18- 1088 / 15.08.2014 г., постъпила в 8,45 ч. от „Гергана -Деница” ЕООД град Каварна, представлявана от Христо Георгиев Узунов– участва за Обособени позиция No2 – „Доставка на закуски – 1-4 клас”, като предлага: 0,50лв.цена на закуска 165 гр.
Срок на валидност на офертата – 60 дни
Всички изискуеми документи са приложени и са изрядни.

Критерий за оценка: най-ниска цена.

От изложеното до тук Комисията отправи следното предложение: за изпълнители да бъдат избрани следните участници:
За обособена позиция No1 – ” Доставка на хранителни продукти”- „Еделвайс-Господинов” ООД град Каварна, представлявана от Господин Панчев Господинов с 8% отстъпка.
2. За обособена позиция No2 – . „Доставка на закуски – 1-4 клас” – „Гергана -Деница” ЕООД град Каварна, представлявана от Христо Георгиев Узунов със 165 гр.
Настоящият протокол състоящ се от два листа, ведно с получените оферти се предадоха на Възложителя -Директора за сключване на договори с класираните участници.

………………
/Ст. Колева/

………………
/ Св.Обретенова /

………………..
/М. Ралева/
публична покана

Представители на ОУ „Антим І” взеха участие в церемонията по връчването на наградите в ученическия конкурс за есе на тема „Екзарх Антим І – хранител на вярата и строител на държавността“ в пленарната зала на Народното събрание.

Инициативата се провежда под патронажа на Народното събрание, съвместно с Министерството на образованието и науката, във връзка с честването на знакови за българската държавност годишнини – 135 години съвременна българска държавност и 125 години от кончината на председателя на първия български парламент Екзарх Антим І.

Като председател на журито за оценяване проф. Андрей Пантев откри церемонията с думите, че мястото, където се провежда награждаването е свещено, защото тук са се обсъждали важни въпроси и са се вземали съдбоносни решения, и от тук започва държавността в България. Проф. Пантев определи конкурса като поредния признателен жест на благодарност от страна на учители и ученици, от цялото потомство към Екзарх Антим І, който не е търсил благодарности, но едновременно е бил доайен, духовен глава и активен депутат.

Председателят на Народното събрание Михаил Миков и патрон на събитието припомни важни моменти от живота и дейността на Екзарх Антим І. „ Едно име, което е дало много за българската духовност, за българската държавност. И не случайно говорим за вяра и държавност. Ако това е първият български екзарх, участвал в борбите за самостоятелност на българската православна църква, то това е и първият председател на Народното събрание отпреди 135 години и само след две седмици ще отбележим един друг акт – приемането на Търновската конституция“. Защото името и делото на Антим І преди всичко се свързва с приемането на изключително демократичната за онова време на Европа конституция – Търновската конституция.

От името на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова участниците в конкурса поздрави заместник-министър Атанаска Тенева. „Днес, когато имаме паметта за българските деятели и хранители на вярата и на държавността, е много важно да осъзнаем своята отговорност – като учители, като ученици и като държавници. Защото трябва да имаме памет, но трябва да имаме и отговорност с поглед в бъдещето“, обърна се към участниците тя. „И макар да са само 6 училищата, които носят името на Екзарх Антим І, те са от всички краища на България. Затова имаме гаранцията, че това светло име го носим в сърцата, в паметта си, и то ще пребъде като диря, като памет и като отговорност“, подчерта заместник-министър Тенева.

В конкурса участваха 52 ученици от VІІ до ХІІ клас. Отличени бяха 13 ученици, от шестте училища в страната, носещи името на Екзарх Антим І в градовете София, Казанлък, Балчик, Видин, Пловдив и Златоград, като  двама от отличените са от ОУ „Антим I“ гр. Балчик. Това са Ивомира Петрова и Никола Колев. В събитието взеха участие и Румяна Петрова – директор на училището и Ивелина Добрева – старши учител по БЕЛ.
На церемонията присъстваха членовете на комисията за оценяване на есетата – проф. Андрей Пантев, Христо Буцев и Николай Николов, проф. Ваня Добрева, председател на комисията по образование и наука в НС, Сияна Фудулова – депутат от гр. Балчик и други народни представители, директорите на училищата, участвали в конкурса, учители и ученици.

 

 

 

 

Със заповед на кмета Николай Ангелов 31 януари 2014 е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на община Балчик. Дните 3 и 4 февруари 2014 са зимна ваканция. Учебните занятия ще бъдет възобновени на 05.02.2014 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *