Бюджет

Отчет на бюджет 3 тримесечие  2022 година

Шифър Параграф План Отчет
0101 Заплати и възн. по тр.прав. 949261.00 550976,05
0205 Изпл.суми СБКО облекло 45000,00 35952,00
0208 Обезщетение с характер на възнаграждение 51334,00 51332,72
0209 Други плащания 5000,00 3130,21
1011 Храна
1012 Медикаменти 4000,00 113,38
1013 Постелен инвентар и облекло 1480,00 1300,00
1014 Учебници и науч.р-ди – книги 22906,00 16438,46
1015 Материали 15000,00 11218,03
1016 Вода,горива и ел.енергия 85173,00 45715,36
1020 Разходи за външни услуги 25000,00 11930,30
1030 Текущ ремонт 12000,00 3132,62
1051 Командировки в страната 2000,00 848,42
1062 Разходи за застраховки 800,00 5,10
1092 Разходи за глоби и неустойки 100,00 0
5201 Придобиване на ком и хардуер 10000,00 0
5203 Придобиване на друго оборудв. 6268,00 0
5205 Придобиване на стопански инвентар 9603,00 0
0551 Осигурителни вноски за ДОО 111300,00 63661,04
0552 Осигурителни вноски за учител.фонд 37227,00 20291,02
0560 Здравноосигурителни вноски 47400,00 26675,03
0580 Вноски за ДЗПО 29210,00 15132,83
 1901 Държавни данъци и такси 800,00 120,00
2991 Други разходи за лихви
4219 Други текущи трансфери за домак. 800,00 149,00
5301 придобиване на програмни продукти
Общо 1471662,00 858121,57

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *