Месечни архиви: март 2018

Математиката лесна и интересна

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

В царството на приказките, песните, пословиците и поговорките

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1