Стратегия


nsrr-300x172
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
на ПГМЕЕ гр. Бургас 
за периода 2012-2015 година

 


Съдържание:

 I. Въведение

II. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

III. Анализ и оценка на дейността на ПГМЕЕ през учебната 2011/2012 г.

IV. Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ПГМЕЕ

      1. Мисия на училището

      2. Визия на училището

      3. Стратегически цели

      4. Приоритети

 V. Дейности за реализиране на целите, задачите и приоритетите

VI. Заключение


I. Въведение

 1. Основание за разработване на стратегия е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

 2. Разработката е съобразена с Националната стратегия за развитието на средното и професионално образование, Закона за народната просвета, Правилника за приложение на ЗНП, Проектите и Програмите за развитието на образованието в община Бургас.

 3. Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на училището (ДВ бр.33 от 2003 г.) и годишен план за нейното изпълнение.

 4. Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.

II. SWOT –Анализ

 Силни страни

 • ПГМЕЕ има дългогодишни традиции и резултати в професионалната и образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на община Бургас и региона;
 • Притежава солиден сграден  фонд, модерно обзаведени учебни кабинети, спортен салон, фитнес и училищен двор;
 • Квалифициран учителски състав;
 • Добра реализация на учениците, няма регистрирани безработни от ученици, завършили ПГМЕЕ;
 • Учениците имат възможността да получат освен Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – III степен;
 • Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;
 • Сътрудничество с икономически и производствени предприятия;
 • Активно международно сътрудничество със сродни училища в Дегендорф, Германия и Чорлу, Турция;
 • Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;
 • Разширена Internet мрежа;
 • Удобни мобилни връзки с колектива на гимназията;
 • Работещо Училищно настоятелство;
 • Библиотека с добър библиотечен фонд;
 • Активен Ученически съвет;
 • Работа по проекти;
 • Умение за планиране;
 • Богат годишен календар и спортни прояви;
 • Изяви на самодейни състави;
 • Училищен интернет-вестник;
 • Популяризиране на специфични за Бургас и региона празници и ритуали;
 • Въвеждане на електронен дневник;

 Слаби страни

 • Поради демографските промени намалява приемът след завършен VII клас;
 • Намаляват часовете по общотехнически и специални предмети, което създава трудности при усвояване на учебния материал;
 • Нежелание на много ученици от VII и VIII клас да изучават технически дисциплини и тяхното превръщане в професия;
 • Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех;
 • Недостатъчна мотивация на учениците;
 • Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;
 • Увеличава се броят на учениците за юлска и септемврийска поправителни сесии;
 • Недостатъчна активност при участие в проекти;
 • Агресивност на учениците;
 • Ограничено финансово осигуряване;

Рискове

 • Ниска степен на раждаемост;
 • Недостиг на финансиране;
 • Силни конкуренти;
 • Ограничен интерес на външните потребители от квалифицирана работна ръка;
 • Наличие на безработица и икономическа несигурност;
 • Постоянен ръст на миграция;
 • Обедняване на населението;

Възможности

(Дейности за преодоляване на рисковете)

 • Анализ на демографската перспектива на община Бургас и региона в период 3-5 години;
 • Привеждане на учебния план на гимназията в съответствие с демографските тенденции в период 2012 2015 г.;
 • Преодоляване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и превръщането и в първостепенна задача;
 • Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;
 • Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;
 • Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други стабилни икономически субекти в общината;
 • Осъвременяване на материално-техническата база по професии;
 • Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите се;
 • Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти;
 • Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената самодейност;
 • Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информационно-комуникативни технологии;

          III. Анализ и оценка на дейността на ПГМЕЕ през учебната 2011/2012 г.

През учебната 2011-2012 г. се сформират 34 паралелки. В началото на учебната година в дневна форма се обучават 878 ученици и …….. в самостоятелна форма на обучение.

В края на уч. година завършват 874 ученици в дневна форма на обучение и 18  в самостоятелна форма на обучение. Средната пълняемост на паралелките през годината е 25,7 ученици.

Оценка на състоянието

 • Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на учебно-възпитателната дейност и правилното планиране са решаващи условия за подобряване качеството на обучение. Към него като ефективна форма на контрол се наложи външното оценяване.
 • Учениците от гимназията се представят успешно на ДЗИ и ДИ за придобиване на професионална квалификация.
 • Повишена е мотивацията на учениците за явяване на олимпиади и състезания. Някои от тях достигат до първите  места на национално ниво.
 • През учебната 2011/2012 година се финализира съвместният  проект по програма „Леонардо Да Винчи” за възобновяеми енергийни източници с Република Турция и Република Румъния.
 • По одобрен проект на МОНТ по национална програма „ С грижа за всеки ученик” , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, работят две групи по техническо чертане.
 • Трета поредна година училището работи по проект „Без свободен час”.
 • Училището кандидатства, одобрено е и работи за първи път по проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 • Одобрен е проект „Обичам природата – и аз участвам” по който предстои финансиране.
 • Училището е одобрено за работа по проект „Квалифилификация на педагогическите специалисти” през следващата учебна година.
 • ПГМЕЕ е партньор по  Трансгранична програма България – Турция  –  „Математиката – ключ на добросъседство„
 • Към настоящия момент са одобрени два проекта по  програма „Леонардо Да Винчи”  и „Коменски” с Република Турция.
 • Проекти, по които кандидатства училището и очакваме одобрение, са :

 Транс граничен проект България –Турция с техническо училище  гр. Лозенград

 По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” съвместно с „Омни Кар” ЕООД.

 • Високи успехи постигат представителните спортни отбори на общински, областни и национални състезания.
 • Дейността на утвърдените през учебната година клубове е много активна и разнообразна и това допринася за подобряване авторитета на училището.
 • Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си задължения. Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес.
 • Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици, Ученически съвет и Училищно настоятелство.
 • Гимназията работи на делигиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители и ученици за постигнатите резултати.
 • Утвърждава се системата на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за допълнително материално стимулиране според качеството на труда.
 • Наличната материално-техническа база продължава да се ремонтира и осъвременява.

IV. Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ПГМЕЕ

     1. Мисия на училището

Мисията на ПГМЕЕ е да осигурява съвременна, модерна и професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентно способни, търсени кадри в различните сфери на икономиката, способни да се реализират в условията на пазарна икономика.

     2. Визия на училището

Утвърждава Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника град Бургас като конкурентнто способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, с най-модерни стратегии, технолотии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

     3. Стратегически цели на училището

 • Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по общообразователните, общотехническите и специални предмети и учебната практика;
 • Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;
 • Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да остояват правата си, достойнство и толерантност, национална единтичност и зачитане правата на всеки;
 • Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование;
 • Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността;
 • Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 •  Участва в общински, национални и международни програми и структурни фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
 • Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител;

    4. Приоритети в дейността на училището

 • Издига равнището на общообразователна и професионална подготовка на учениците с цел успешно интегриране в ЕС;
 • Формира мотивационна система за реализация на учениците в гражданското общество;
 • Акцентира на компютърната подготовка за овладяване на информационните технологии;
 • Разширява езиковото обучение по англйски и немски език;
 • Пълноценно използва материално-техническата база;
 • Привлича и приобщава родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждава училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес;
 • Осъществява международно сътрудничество с училища от други страни;
 • Постига финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече форми за финансиране и подобрява финансовия мениджмънт;

V. Дейности за реализиране на целите, задачите и приоритетите

      1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 •  Установява знанията на учениците чрез провеждане на входно и изходно равнище на новопостъпващите и останалите ученици;
 •  Разработва вътрешно училищни единни критерии за оценка на резултатите от общообразователната и професионална подготовка на учениците;
 •  Усвоява различни нива на компютърна грамотност и информационни технологии в урочната дейност и формите на ЗИП и СИП;
 •  Изработва и въвежда в учебния процес на съвременни и спомагателни учебно-технически средства;
 •  Широко използва в урочната работа на: мултимедия, компютърни програми и тестове;
 • Организира и провежда Държавни зрелостни изпити, Държавни изпити по теория и практика на специалността и поправителни изпити;

      2. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 • Обогатява ритуалите за отбелязване на националните празници, манифестации, празнични украси, художествени програми, спортни дейности;
 • Формира европейски тип на гражданско поведение чрез спазване на законите и общо приетите правила;
 • Не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
 • Организира и осигурява участия в прегледи, състезания, изяви на училищно, общинско, регионално ниво, национални и училищни празници;
 • Осигурява отдих сред природата;
 • Обучава по гражданска защита и БДП;
 • Провежда учебни екскурзии за запознаване със значими археологически, етнографски и други центрове на културно-историческото наследство;
 • Реализира програми за гражданско обучение;

      3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 • Създава вътрешно училищна структура за повишаване на професионалното равнище на учителите;
 • Осигурява възможности за участие на учителите в регионални и национални квалификационни форми;
 • Участие на наши учители в национални програми и проекти;
 • Включва наши преподаватели в екипи за създаване на нови учебници и учебни програми;

     4. УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ

 • Педагогическият съвет съгласува, утвърждава и приема документи, отчети и дейности, които осигуряват учебновъзпитателния процес и са съобразени с указанията за организиране на учебната година;
 • Утвърждава планове, седмично разписание и графици за учебната година;
 • Анализира и оценява резултатите от извършените дейности;
 • Прилага тематични проверки;

     5. СЪВМЕСТНА  РАБОТА  СЪС  СЕМЕЙСТВОТО  И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 • Продължава дейността на Училищното настоятелство в съответствие с идеите на гражданското образование;
 • Създава трайни контакти и взимодействие между класните ръководители, родителите и училищния психолог за единство при възпитанието на учениците;
 • Провежда родителски срещи;
 • Провежда срещи с юристи и други служители на МВР за превенция на престъпността и корупционни практики;

     6. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

 • Обезпечава здравословна жизнена среда в училище;
 • Усъвършенства превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, недопускането на дрога в училище и реализира училищни програми и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществените прояви;
 • Приема Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище;
 • Провежда здравно-хигиенно обучение на учениците за предпазване от заразни заболявания и популяризиране принципите на здравословния начин на живот;
 • Осигурява безопасни условия на труд и творчество на учениците на територията на училището;

VI. Заключение

 • Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2012-2015 години.  Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното образование.
 • На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план с конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и отговорници.
 • Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РИО – Бургас.

 

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол  №10  от 14.09.2012 година.

 

                                                          Директор: …………………………

                                                                        ( инж. Роза Желева )


 

Последни публикации