9. клас

Свържи име с изображение – 18.век

Линия на времето 3

Линия на времето

Линия на времето 1

Методически вариант на разработка за интердисциплинарен урок за систематизиране и обобщение на тема „До XVIII век и обратно“

Пътешественикът Гъливер

Текстът като езиково и смислово единство

Просвещението като културна епоха

„Майце си“ – Хр. Ботев

Особености на Ботевия поетичен модел

Петко Р. Славейков

„История славянобългарска“ – Паисий Хилендарски

Модернизъм и символизъм

Сюжет и композиция на романа „Мадам Бовари“

Флобер – живот и творчество

Активна и пасивна лексика. Пароними

Социален реализъм

Публицистичен стил

Официално-делови стил

Официално-делови текстове-тест

„Дон Жуан“ – осма песен

Романтизъм – обща характеристика

Тест за установяване на входното ниво – 2021/2022

Тест за входно ниво – уч.2020/2021

Начален преговор- литературата от Античността, Средновековието и Ренесанса

Научен стил

Изходно ниво

Тест

Тест за класна работа 2

Тест за класна работа 1

Тест върху Стар и Нов завет

Старогръцка лирика – презентация

Омир – презентация

„Илиада“- митологичен и социокултурен контекст

Сюжет, композиция и теми в „Илиада“ – методически вариант

Първа песен на „Илиада“ – свадата между Ахил и Агамемнон

Втора песен на „Илиада“ – бунтът на Терсит

Шеста песен на „Илиада“ – общочовешки чувства и послания

Методически вариант на урок върху XXIV песен

Двадесет и втора песен на „Илиада“ – двете лица на епическия героизъм

Двадесет и четвърта песен на „Илиада“ – походът на Ахил към славата – поход към човечността

„Съд за Ахил“ – урок за обобщение

Последни публикации