Методи на преподаване

За осъществяване на преподавателската ми дейност съм разработила множество презентации, които  качвам в този сайт.  За някои уроци по математика използвам така наречените динамични модели разработени чрез софтуера GeoGebra и изследователски подход.

Добре се приема от учениците използването на игровия подход и работата по проекти.

Форми и методи на преподаване:

 • лекционна
 • дискусионна
 • интерактивни методи
 • демонстрационни методи / чрез приложения, презентации/
 • обърната класна стая

За качественото усвояване на материала подходът ми е:

 • От лекото към трудното – при обучението постепенно да се повишава равнището на трудност;
 • От известното към неизвестното – обучението да започва с по-елементарни факти или понятия и постепенно да преминава към по – сложен учебен материал;
 • Домашната работа е задължителен елемент от обучението.

За учениците със СОП:

  • провеждане на допълнителни консултации по график
  • изготвяне на план и оценка на резултата в края на всеки срок
  • индивидуален подход, активна комуникация с родителите

Критерии за оценка на знанията и уменията:

 • Устно изпитване – оценката е в резултат на наблюдение на активността и нивото на усвояване на материала в продължение на няколко часа.
 • Писмено изпитване – тест или задачи с обосновани решения.

Критериите са зададени в самото писмено изпитване

Работа по проект – в екип или самостоятелно:

Проекти на ученици 8 клас 2021/2022г.

Проект на Елена Витанова 12б клас 2021/2022г., помощна таблица с изчисления

Важна е обратната връзка ученик-учител!

Анкета в края на учебната година:

2021/2022г – 8а клас, 8г клас, 8д клас