Критерии определени от директора на ПГД

1. ИКТ и иновации

  • работи в електронните платформи и облачните технологии – Teams, Zoom, Google, Shkolo, Khan Academy
  • подготвя и редактира/превежда материали за сайта и YouTube канала на Гимназията – Зная цифрите на пи, , Презентации по математика, качени в сайта на училището
  • използва дигитални технологии и специфични софтуерни продукти в присъствена и електронна среда; разработва и ползва собствени образователни продукти за учебния процес-състезания, олимпиади, конкурси / – собствен сайт „Да учим заедно“ с разработени уроци, Khan Academy, GeoGebra,онлайн тестове с Microsoft forms и СмартТест
2. Нормативна законова уредба

  • разработва и редактира/споделя учебни програми, иновативни продукти и публикации – учебни програми за ученици в индивидуална форма на обучение; разработени изпитни варианти за поправителни, приравнителни изпити и за определяне на годишна оценка от 8 до 12 клас по новата учебна програма
  • организира и контролира разработването на образователните проекти – реализирани проекти в часовете по математика и ИТ, участие с групи в проектите Занимания по интереси и проект“ Подкрепа за успех“
  • изготвя справки и анализи за успеваемостта на учениците – от входно ниво, първи срок и в края на учебната година
  • разработва и участва в реализацията на: проекти- училищни, национални и международни, дейности по националните програми на МОН и други дейности и нициативи /
3. Образователно- творчески живот 

  • участва с/без ученици в училищни или извънучилищни творчески изяви( музеи, театри, библиотеки, кина, публични изяви, конференции, фестивали, форуми, кръгли маси, бианалета, пленери, пърформанси, работни групи, работни срещи, изнесени уроци, обучения, учебни екскурзии, производствени практики на регионално, областно, национално и международно ниво ) – посещение на театри, обучения, защита на дипломна работа на 12 клас сп.“Интериорен дизайн“, участие в организирането на абитуриентски бал и дипломиране на 12б клас 2022г.
  • изработване на творчески продукти с/без ученици – презентации и макети за ден на числото пи.
  • провежда открити уроци и споделя добри педагогически практики –  Проведено обучение в МО „Общообразователно направление“ на тема „Създаване на сайт“
4. Материално-техническа база / реализиране на проекти и участие в обогатяване , подобряване и опазване на физическата среда; осигуряване на дарители / – Пазя материално-техническата база.Като класен ръководител мотивирам учениците за създаване на приятна и удобна среда/ закупени табла, часовници и др./
5. Училище и бизнес / търси и създава партньорства с бизнеса и браншовите организации; организира, контролира и контролира практическото обучение на ученици в сферата на бизнеса; намира нови начини за осъществяване на практическото обучение /