Комисии

Участие в комисии

2022/2023

Комисия по изработване на седмичното разписание на училището

Базов учител към СУ „Св. Климент Oхридски“

Наставник на новопостъпил учител по математика

2021/2022

Комисия по изработване на седмичното разписание на училището

Комисия по изработване на График за дежурства

Председател на предметна група по Математика, ИТ и природни наули  в МО“Общообразователно направление“

2020/2021

Комисия за отпускане на стипендиите – председател.

Председател на предметна група по Математика, ИТ и природни наули  в МО“Общообразователно направление“

Председател на Комисия за отпускане на стипендии

Председател на Комисия по етика

Работна група за актуализиране на Стратегия за развитие на ПГД

2019/2020

Етична комисия – председател

Комисия за отпускане на стипендиите – член

Координационен съвет

 Комисия по етика

Комисия за изготвяне на график за дежурства

Комисия за допълнителен прием на ученици

 Комисия по прием на документи в училище – гнездо.

МО „Общообразователно направление“ – член и протоколчик.

2018г

Комисия за стипендии – член

Координатор НВО „Дигитални компетентности“