ПРОЕКТИ

Презентация   

Проект BG05M2ОP001

Проект АПСПО

Детска градина „Мир“ участва в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

В Дейност 1 – Допълнително изучаване на български език е сформирана 1 група с общо 8 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.

След принудителното прекъсване, дейностите протичаха от разстояние, при възобновяване на образователния процес, отново стартираха дейностите по Проект АПСПО присъствено. При завишени мерки за сигурност и дезинфекция, както и предимно на открито, децата отново се потопиха с чудния свят на българския език.

По проекта са закупени много книжки, канцеларски материали, образователни игри, масички и столчета,шатра за работа на открито, и други дидактични средства .