Учебна 2021/2022 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПРИЕМ 2021/2022

За учебната 2021/2022 г., ОбУ „П.Р.Славейков“, обявява прием на ученици в 1 клас:

Срокове за подаване на документи:

Подаването на документи се осъществява в периода 29.05.2021 – 01.06.2021 г., включително.

Обявяването на списъците на приетите ученици на  11.06.2021 г.

Записването на ученици е в срок от 11.06.2021 г. до 15.06.2021 г., включително.

  • Родителите желаещи да  запишат децата си е необходимо да предоставят в срок оригиналите на удостоверението за завършена подготвителна група /клас или писменна декларация на родитела, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/клас/ при завръщане от чужбина и копие на удостоверението за раждането на детето / оригинал за сверяване/.

Критерии за подбор на ученици в 1 клас, когато броя на учениците е по-голям от броя на местата:

ОБЩИ КРИТЕРИИ – 5 точки:

  • Близост до училището по настощ адрес на родителите/местоживеене в населено място, включено в транспортната схема на училищния автобус – 3 т.;
  • Брат и/или сестра, записани в съответното училище – 1 т.;
  • Месторабота на родител в района на училището – 1 т.;

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ – 5 точки:

  • Деца със СОП (специални образователни потребности) – до три деца в паралелка – 1 т.;
  • Деца с трайни увреждания над 50% – 1 т.;
  • дете сирак/полусирак – 1 т.;
  • Деца от социални заведения – 2 т.;

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ -10 т.

 

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ 2021/2022

За учебната 2021/2022 г., ОбУ „П.Р.Славейков“, обявява прием в следната специалност с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас):

  1. Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения – професионално образование с придобиване на първа степен на професионална квалификация; Срок на обучение: 3 години. Балообразуващи предмети: удвоените оценки по Български език и литература от НВО и по Математика от НВО; оценките по Информационни технологии и БЕЛ от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.

Срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като при подаване на документи за кандидатстване е необходимо и медицинско свидетелство на кандидата.

При онлайн кандидатстването можете да получите съдействие в канцеларията на училището.

Сроковете за онлайн кандидатстване, подаване на документи, класиране  и записване на класираните ученици ще бъдат качени на по-късен етап.

Място за подаване на документи: етаж 1-ви, стая №2 /канцелария – ЗАТС/

За контакт и допълнителни въпроси:

Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ с.Джулюница

ул. “Стефан Стамболов” 1

e-mail: p_r_slaveykov@abv.bg

Телефон: (0619) 3-24-29 – Директор

Работно време: 08:00 – 17:00

Виртуална разходка в ОбУ „П.Р.Славейков“