Обществен съвет

Състав:

Председател: Марин Димитров Маринов – родител

Членове:

Геновева Цветанова Петрова – представител на финансиращ орган

Ивалин Георгиев Иванов – родител

Нора Владиславова Ганчева – родител

Петя Николова Иванова – родител

Стефка Василева Димитрова – родител

Христина Петрова Касабова – родител