Обява

Във връзка с разработване и кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M2OP001-3.023 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ ДГ „Цветни мечти“ – село Върбовка, обявява процедура за избор на партньор.

Изисквания към партньорите:

  1. Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и да реализират проектите си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.
  2. Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по настоящата процедура са:
  • Общини;
  • Детски градини;
  • Училища;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране ( 31.08.2017 г. ).

 

Заявление за партньорство в свободен текст изпращайте до 17:00 ч. на 26.03.2020 г.  на e-mail: cvetnimechti@abv.bg

За повече информация и въпроси:

Лице за контакти: Дияна Филипова

Моб. тел.: 0885773506

e-mail: cvetnimechti@abv.bg

 

26.03.2020

Оставете коментар


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.