ЦЕЛИ

 Обща цел на проекта :

       Целта е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от естическите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български.

Специфична цел  :

  1. Чрез този проект се цели да се мотивират децата от ромски произход да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес, в резултат на по-добра подготовка и занимания, които ще развият уменията им  в областта на изкуствата.
  2. Интеграционният ефект ще се получи от по-добрата среда, която ще се създаде чрез ДМА, лаптопи и специални помагала, с които ще си служат по време на езиковите занимания.
  3. Целта за образователна интеграция се постига и с по-малките групи за занимания, с комуникацията с останалите участници, които не са част от целевата група, тъй като в групите ще бъдат включени и деца, които не са роми, но имат затруднения при възприемане на материала по БЕЛ.
  4.  Конкретната цел е и намаляване на броя ученици от ромски произход, които поради несправяне с учебния материал, постепенно се отказват от учене.
  5. Трябва да се постигне ефект и при родители, които ще участват в дейностите по проекта. Те трябва  да осъзнаят нуждата на децата им от качествено образование за по-добрата им реализация и социализация.
  6. Целта на проекта е да повиши  и насочи квалификацията на учителите за трудностите при работа с деца – билингвисти.


   Инвестира във вашето бъдеще!