През учебната 2012/2013 год. в СОУ “Христо Ботев” – гр. Съединение стартира проект № BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват» по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз!

 EU_logo_BG


   Инвестира във вашето бъдеще!