ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Номер и наименование на проекта :

BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват»

Продължителност на проекта – 20 месеца

от 09 Октомври 2012 год. до 09 Юни 2014 год.

Общ размер на финансовага помощ – 103 244,25  лева

В целевата група по проекта са включени 123 ученика от ромски произход, 12 учители-обучители, 8 родители и 36 ученика интегрираща група от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение!

Основни дейности по проекта :

Дейност 1.

Сформиране на групи за допълнителни занимания по български език в начален и среден етап.

Дейност 2.

Клуб по Приложни изкуства.

Дейност 3.

Разработване на учебни програми и планове за работата по клубове и в групите за допълнителни занимания по БЕЛ.

Дейност 4.

Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда – особености на езиковото обучение и работа с интерактивна дъска.

Дейност 5.

Изготвяне на рекламни материали с цел информираност и публичност на проекта по ОП за РЧР.

Дейност 6.

Работа с родители, които възпрепятстват децата си от посещение на училище.

Дейност 7.

Подобряване на средата с цел равен достъп до образованието.

Дейност 8.

Посещение на музеи, екскурзии.

Дейност 9.

Клуб „В градината на разнообразието”.

Дейност 10.

Театрална група „Детство мое”.

 


                                       Инвестира във вашето бъдеще!