Екскурзия до гр. Габрово

        НА 05, 06 И 07 ЮНИ 2014 ГОД. СЕ ПРОВЕДЕ ЕКСКУРЗИЯ ДО ГР. ГАБРОВО, КАЗАНЛЪК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ШИПКА, ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС „ЕТЪРА“ С УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. СЪЕДИНЕНИЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0018 «ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ УСПЯВАТ» ПО СХЕМА BG051PO001-4.1.05 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“, ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

        УЧЕНИЦИТЕ ПОСЕТИХА И РАЗГЛЕДАХА ВСИЧКИ МУЗЕИ В ПОСЕТЕНИТЕ ГРАДОВЕ. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАХА С БЪЛГАРСКОТО НАСЛЕДСТВО, С ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТРАДИЦИИ, С КРАСОТАТА И СЪХРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

СНИМКИ

???????????????????????????????