ДЕЙНОСТИ

Основни дейности по проекта :

Дейност 1.

Сформиране на групи за допълнителни занимания по български език в начален и среден етап.

Дейност 2.

Клуб по приложни изкуства.

Дейност 3.

Разработване на учебни програми и планове за работата по клубове и в групите за допълнителни занимания по БЕЛ.

Дейност 4.

Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда – особености на езиковото обучение и работа с интерактивна дъска.

Дейност 5.

Изготвяне на рекламни материали с цел информираност и публичност  на проекта по ОП за РЧР.

Дейност 6.

Работа с родители, които възпрепятстват децата си от посещение на училище.

Дейност 7.

Подобряване на средата с цел равен достъп до образованието.

Дейност 8.

Посещение на музеи, екскурзии.

Дейност 9.

Клуб „В градината на разнообразието”.

Дейност 10.

Театрална група „Детство мое”.

 

 


   Инвестира във вашето бъдеще!