Стипендии

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ В СУ “АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА” – ПЛЕВЕН:

 

 1. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО :

СР. МЕС. ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО– ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕС.: НЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА 

СР. УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНИЯ СРОК/ ГОДИНА:  4, 50;

ДА НЯМА СРОЧНА ОЦЕНКА СЛАБ 2 ПО УЧЕБЕН ПРДМЕТ ЗП И ЗИП.

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – ПО ОБРАЗЕЦ;
 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОЛУЧЕН БРУТЕН ДОХОД ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ – ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА (ОТ 01 АПРИЛ ДО 30 СЕПТЕМВРИ – ЗА I-ВИ УЧЕБЕН СРОК И ОТ 01 АВГУСТ ДО 31 ЯНУАРИ ЗА II-РИ УЧЕБЕН СРОК);
 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ЗА ПОДПОМАГАНЕ С МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ЗА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА ( ВКЛ М.СЕПТЕМВРИ/ М. ЯНУАРИ)ИЛИ, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ Е ПОДПОМАГАНО;
 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” УДОСТОВЕРЯВАЩА БЕЗРАБОТИЦА И ПОЛУЧАВАНЕ/ НЕПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА;
 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ СЪОТВЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА – ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност), ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕДА НА КСО(без еднократните помощи), НАЕМИ, ХОНОРАРИ, СТИПЕНДИИ(без получаваните по силата на постановлението) И ДР. ДОХОДИ.
 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ, АКО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА НЕ Е РАБОТИЛ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ИЛИ ЗА ЧАСТ ОТ ПЕРИОДА – ПО ОБРАЗЕЦ;
 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПОСЕЩАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ/ НЕПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ ДРУГО ДЕТЕ;
 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД ЗА РАЗВОД И НАЛОЖЕНИ НА РОДИТЕЛ ЕЖЕМЕСЕЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕЦАТА.
 1. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛ:
 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ УЧЕНИКА /ПОДПИСАНА И ОТ РОДИТЕЛ И КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ/;
 1. КОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ НА РОДИТЕЛ;
 1. КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА УЧЕНИКА;
 1. АКТУАЛНО КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/ НЕЛК ЗА ИНВАЛИДНОСТ;
 • СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:
 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ УЧЕНИКА С ВПИСАН СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА ИЛИ ОТ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК /ПОДПИСАНА И ОТ РОДИТЕЛ/ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ/ И КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ/ И НЕПО-МАЛЪК ОТ ОТЛИЧЕН 5,50.
 2. ДА НЯМА СРОЧНА ОЦЕНКА СЛАБ 2 ПО УЧЕБЕН ПРДМЕТ ЗП И ЗИП.