Проект „Образование за утрешния ден“

             

Проект “Образование за утрешния ден

                    Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.  “Образование за утрешния ден”

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Сформирани клубове:

1. Информираните – 3 – 4 клас – ръководител Марияна Тончева,

2. Дигитален свят – 7- 12 клас – ръководител Емилия Върбанова