Занимания по интереси

   Съобразно анализа резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през втория учебен срок на уч. 2018/2019 г. в Средно училище „Анастасия Димитрова“- стартираха четири групи за занимания по интереси.

1. „Забавна физика“ – за ученици от 8-11 клас с ръководител г-жа Илияна Кръстева. Групата е в тематична област „Природни науки“ и основната й цел е да повиши интереса на учениците към физиката и чрез работа с различни дигитални технологии да разкрие ползата от физиката пред тях. Групата се състои от 10 ученици.

2. „Спорт сред природата“– за ученици от 5-11 клас с ръководител г-жа Галя Пеева. Опознаване на природата и красотите на Плевен и околностите.

3. „Празници и традиции в България“ – група за запознаване на учениците с народното творчество, традиции и обичаи – за ученици от 1-2 клас с ръководител г-жа Мая Кръстева. Групата е в тематична област „Гражданско образование“.

4. „Млад информатик“ – група за дигитални умения за ученици от 6-11 клас с ръководител г-жа Емилия Върбанова. Групата се състои от 10 ученици. Групата е в тематична област „Дигитална креативност“.

 На педагогически съвет № 3 / 14.01.2019 г. бяха одобрени групите, ръководителите им, тематичните разпределения и график за часовете на 4-те групи за занимания по интереси. Г-жа Илияна Кръстева – бе избрана за представител от педагогическия съвет, който да работи с информационната платформа class.mon.bg.
Всички дейности бяха утвърдени със заповед на директора на СУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен

Документи

Запознайте се със следните документи:

Анкетна карта-   Анкетна карта – Занимания по интереси-1-2 клас

Анкетна карта-Анкетна карта- Занимания по интереси- 5-12 клас

Декларация за информирано съгласие  – Декларация
Тематична програма и график на групата – Тематична програма
Дневник на група за занимания по интереси – Дневник на група
Заявление до директор за ръководител на група – Заявление до директор