Прием в първи клас

 

Прием в първи клас

за учебната 2024/2025г.

 

Прием в 1 клас

    ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

В СУ „Анастасия Димитрова“ – Плевен

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. в СУ „Анастасия Димитрова“ – Плевен ще се осъществи съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.

I. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по приложените критерии. /Виж приложение/ – Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново 2024 г.

II. Прилежащ район на училището /Виж приложение/- Прилежащи райони на училищата в град Плевен 2024 г.

ЗАПОВЕД ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/ – заявление 24-25г.

2. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника. /Представя се само от кандидатите, които се класират по критерии – 1, 2, 3 и 4./

IV. Заявленията за кандидатстване ще се приемат от 12 февруари 2024 г. до 27.05. 2024г. включително в електронна среда и на място в деловодството в училището.

  1. Подаване на заявление за постъпване в училище – от от 12 февруари 2024 г. до 27 май 2024 г., включително. Документите се подават в сградата на училището. Заявлението може да изтеглите тук:  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в І клас.
  2. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране – 03 юни 2024 г. (на сайта на училището)
  3. Записване на учениците, приети на първо класиране – от от 06 юни 2024 г. до 10 юни 2024 г. (вкл.)
  4. Обявяване на свободни места след първо класиране – 17 юни 2024 г.
    (на сайта на училището)
  5. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране –от 20 юни 2024 г. до 24 юни 2024 г. (вкл.)
  6. Записване на учениците на второ класиране –  до 24.06. 2024 г., /включително/
  7. Обявяване на свободни места след второ класиране – 25.06. 2024 г.
  8. Записване на ученици на незаетите места  – от 28.06. 2024 г. до 30.06.2024 г. /включително/
Родителите /настойниците/ могат да запишат всеки класиран ученик на място в училището след представяне на Удостоверение за завършено предучилищно образование!
Критерии за класиране и необходими документи 
Близост  на училището до настоящ адрес – 80 т. Удостоверение от общинска администрация, издадено преди датата на класиране на детето
Дете сирак/полусирак – 20 т. Акт за смърт на починалия родител
Дете с трайни увреждания над 50% – 20 т. Експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, валидно към датата на записване.
Деца, които имат братя или сестри, обучаващи се в същото училище, през настоящата учебна година – 20 т. Удостоверява се с документ от училището