Прием в първи клас

 

Прием в първи клас

за учебната 2023/2024г.

 

  1. Подаване на заявление за постъпване в училище – от 01.03. 2023 – 31.05. 2023 г., включително. Документите се подават в сградата на училището. Заявлението може да изтеглите тук:  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в І клас.
  2. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране – 07.06. 2023 г.
  3. Записване на учениците, приети на първо класиране – от 08.06. 2023 г. до 11.06. 2023 г., включително
  4. Обявяване на свободни места след първо класиране – 14.06. 2023 г.
  5. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране –18. 06. 2023 г., включително
  6. Записване на учениците на второ класиране – от 21.06. 2023 г. до 24.06. 2023 г., /включително/
  7. Обявяване на свободни места след второ класиране – 25.06. 2023 г.
  8. Записване на ученици на незаетите места  – от 28.06. 2023 г. до 30.06.2023 г. /включително/
Родителите /настойниците/ могат да запишат всеки класиран ученик на място в училището след представяне на Удостоверение за завършено предучилищно образование!
Критерии за класиране и необходими документи 
Близост  на училището до настоящ адрес – 80 т. Удостоверение от общинска администрация, издадено преди датата на класиране на детето
Дете сирак/полусирак – 20 т. Акт за смърт на починалия родител
Дете с трайни увреждания над 50% – 20 т. Експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, валидно към датата на записване.
Деца, които имат братя или сестри, обучаващи се в същото училище, през настоящата учебна година – 20 т. Удостоверява се с документ от училището