Обществен съвет

към Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Процедура по избор на членове на Обществения съвет:

I етап:

 1. На 23. 11. 2016 г. се проведе родителска среща с всички класове, на която бяха излъчени по двама представители, кандидати за членове на Обществения съвет на училището
Съобщение за Работно съвещание Съобщение за родителска среща
001 002
Заповед Покана
10 100

II етап:

 1. На 15. 12. 2016 г. от 18,00 часа в учителската стая на училището ще се проведе събрание на родителите за сформиране на Обществен съвет
 2. На заседание на родителите и представител на финансиращия орган е избран Обществен съвет на училището
 3. Със заповед на Директора е определен поименен състав на Обществения съвет към СУ „Анастасия Димитрова“ въз основа на Протокол от проведено събрание на родителите и представител на финансиращия орган:
  • Райна Вакова – председател
  • Галя Златева – член
  • Христина Ванева – член
  • Боряна Кючукова – член
  • Владислав Сотиров – представител на финансиращия орган – общ. Плевен

  Резервни членове на Обществения съвет:

  • Ивелина Маринова – родител
  • Елисавета Герганова – родител
  • Надя Стефанова – родител
  • Павлинка Костова – родител
  • Гюнай Ходжаджиков – представител на финансиращия орган – община Плевен