Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Заявление

Заявление за издаване на дубликат

 

 

Стратегия-на-училището-2023-2028-г.-1Стратегия-на-училището-2023-2028-г.-1Издаване на заповед за признаване или отказ на зaвършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

Заявление
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за подадено заявление

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на удостоверения за валидиране

Заявление

Заявление за валидиране

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление

Заявление от родител – ученик под 14 год.

Заявление – ученик над 14 год.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на диплома за средно образование

Заявление
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас

Заявление
Приемане на ученици в VIII клас в не профилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии

Заявлeние – за 8 клас
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане в V клас

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

Приемане на деца в първи клас

Заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в І клас

Подаване на заявление за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) Заявление за ученици завършили XII клас през уч. 2022-2023

Заявление за ученици от минали години

Обучение на ученици в електронна среда от разстояние.

Декларация

Обучение в самостоятелна форма /СФО/

Заявление

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ