РЪКОВОДСТВО

Славия Григорова – директор

Соня Аврамова-Миразчиева – заместник- директор по учебната дейност

Рени Камберова – заместник-директор по административно-стопанската дейност