Последни публикации

 1. УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ Вашият коментар
 2. Рейтингова система на висшите училища в България Вашият коментар
 3. Съобщение за СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ Вашият коментар
 4. Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения. Вашият коментар
 5. График консултации Вашият коментар
 6. График класни работи Вашият коментар
 7. Свободни места по професия и класове към 12.11.2022г. Вашият коментар
 8. Седмично разписание: Първи учебен срок 2022/2003г. Вашият коментар
 9. Училищни учебни планове 2022/2023г. Вашият коментар
 10. Правилник за дейността на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ 2022/2023г. Вашият коментар
 11. График СФО Октомври 2022г. Вашият коментар
 12. Списък на учебници за учебната 2022/2023 година Вашият коментар
 13. Съобщение за кандидатстване след 7-ми клас Вашият коментар
 14. Приравнителни изпити СФО юни 2022г Вашият коментар
 15. СФО юни 2022г Вашият коментар
 16. ГРАФИЦИ за провеждане на защита на дипломен проект в частта практика за придобиване на степен на професионална квалификация както следва Вашият коментар
 17. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Вашият коментар
 18. Съобщение Вашият коментар
 19. Съобщение Вашият коментар
 20. Насоки Вашият коментар
 21. Заповед Вашият коментар
 22. Заповед Вашият коментар
 23. Заповед Вашият коментар
 24. Заповед Вашият коментар
 25. Обява Вашият коментар
 26. Отпускане на еднократна помощ Вашият коментар
 27. Заповед – учебни занятия на 2, 3 и 4 юни 2021 г. Вашият коментар
 28. БЮДЖЕТ 2021г. Вашият коментар
 29. Заповед за ОЕСР от МОН Вашият коментар
 30. Заповед Министър на здравеопазването Вашият коментар
 31. Заповед за ОЕСР от МОН Вашият коментар
 32. Заповед Министър на здравеопазването Вашият коментар
 33. Заповед ОЕСР Вашият коментар
 34. Заповед РЗИ Вашият коментар
 35. ГРАФИК – ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ за втори срок Вашият коментар
 36. График класни работи – втори срок Вашият коментар
 37. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител Вашият коментар
 38. График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2020/2021 година. Вашият коментар
 39. Заповед на Директора – присъствени учебни занятия по график Вашият коментар
 40. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за присъствени учебни занятия по график Вашият коментар
 41. Заповед 128 /27.11.20г. Обучение в електронна среда Вашият коментар
 42. Документи за стипендии за първи срок ще се приемат до 20.11.2020 г. Вашият коментар
 43. Заповед Организация на учебния ден при работа в електронна среда Вашият коментар
 44. Обучение в електронна среда от растояние Вашият коментар
 45. ГРАФИК – Писмени изпитвания за първи срок на учебната 2020/2021 г. Вашият коментар
 46. График за провеждане на приравнителни изпити в дневна форма на обучение, професия Икономист – информатик Вашият коментар
 47. График за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити – дуална система на обучение – професия Биотехнолог Вашият коментар
 48. Единни училищни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаи на тормоз сред учениците Вашият коментар
 49. График за провеждане на консултации през първи учебен срок на учебната 2020/2021 Вашият коментар
 50. График класни-първи учебен срок Вашият коментар
 51. График-дежурства на учителите Вашият коментар
 52. Допълнителен час по ФВС Вашият коментар
 53. Втори час на класния ръководител Вашият коментар
 54. Препоръки при носенето на защитни маски Вашият коментар
 55. Седмично разписание Вашият коментар
 56. План за работа ПГХВТ”Атанас Ченгелев” през учебната 2020-2021г. Вашият коментар
 57. Съобщение Вашият коментар
 58. Съобщение поправителна сесия Вашият коментар
 59. Обява за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект Вашият коментар
 60. график на дейностите по план – приема Вашият коментар
 61. ПЛАН-ПРИЕМ 2020-2021 Вашият коментар
 62. Съобщение за дистанционно обучение Вашият коментар
 63. Седмично разписание за 2019/2020г. втори срок Вашият коментар
 64. Отчет Вашият коментар
 65. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ Вашият коментар
 66. График СФО Вашият коментар
 67. График класни работи Вашият коментар
 68. График контролни работи Вашият коментар
 69. График на ДЧ на класа Вашият коментар
 70. Заявление – Образователен медиатор Вашият коментар
 71. Обява-Образователен медиатор Вашият коментар
 72. Декларация-Образователен медиатор Вашият коментар
 73. Проекти Вашият коментар
 74. съобщение за изпити Вашият коментар
 75. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА Вашият коментар
 76. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ Вашият коментар
 77. Продължават изявите на учениците в клубовете по интереси по Проект „Шарени мъниста“ Вашият коментар
 78. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА Вашият коментар
 79. График на изпитните сесии за СФО Вашият коментар
 80. Държавни квалификационни изпити 2018 Вашият коментар
 81. Проекти Вашият коментар
 82. Проект „Шарени мъниста“ Вашият коментар