Проекти и НП

Училището през 2020г. кандидатства и към момента работи по 10 проекта:

По Оперативна програма – „Подкрепа за успех“;

По Национални програми :

  • „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Библиотеките като образователна среда”
  • „Заедно в грижата за всеки ученик“ – Модул 1 – „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 – „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап”
  • „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“,
  • „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“,
  • „Бизнесът преподава“,
  • „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

 

  • „Изграждане на училищна STEM среда“.

„Изграждане на училищна STEM среда“.

Проектът предвижда изграждането на класна стая за креативни дигитални създатели, която да бъде разделена на отделни зони, в които да се прилагат различни режими на учене, подобряващи STEM обучението.

Целта на STEM кабинетът ще бъде да постигне повишаване на мотивацията сред учениците чрез изграждането на една архитектурно приветлива и технологично обезпечена среда. По този начин учениците ще имат възможност  за максимално пряк досег, както до атмосферата на самата среда, така и със самите учебни дисциплини, които са част от STEM направлението.

Засилването на интереса е един от основните фактори, за който трябва да се следи на ниво основно образование. Освен това промяната в учебното съдържание, както и методите на преподаване, биха осигурили на учениците възможност да разберат в действителност всички неща, за които учат и да използват този солиден фундамент като основа за по- нататъшното си развитие. Ето затова една от основните цели ще бъде да стимулираме въображението и креативността на учениците, давайки им възможност да творят по време на учебния час, да проявяват себе си и да достигат сами до следващите нива на познание.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

През учебната 2020-2021 година, ОУ „П. Р. Славейков“ кандидатства по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ и бе одобрено и по тази национална програма.

Необходимост от програмата: Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация допринася за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и повишава степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.